Fortum ja aurinkotalous

 

1. Aurinkotaloudessa sähkön rooli kasvaa.

 

Yhä useampi ihminen maailmassa pääsee nykyaikaisten energiajärjestelmien piiriin

1,3 miljardia ihmistä elää yhä ilman sähköä. Tulevaisuudessa pääsy luotettavan sähkönjakelun piiriin on tärkeää, sillä sähkö on olennainen osa hyvää elintasoa. Sähkönkulutuksen kasvu ja luonnonvarojen niukkuus lisäävät tarvetta parantaa energiatehokkuutta.

Liikenteen sähköistyminen

Sähköautot tulevat yleistymään ja korvaavat fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa liikennettä. Tämä vähentää päästöjä ja parantaa energiatehokkuutta.

Fortum vastaa sähkönkysynnän kasvuun

Fortum vastaa omalta osaltaan maailman jatkuvasti kasvavaan energiankysyntään ja pyrkii toimissaan ratkaisuihin, jotka täyttävät myös kestävän kehityksen tarpeet. Fortum pitää kestävän kehityksen mukaista toimin-taa yhtenä liiketoimintansa menestys-tekijänä – myös kasvavilla markkinoilla, kuten Venäjällä ja Intiassa. Esimerkiksi Intiassa Fortumin kasvu perustuu yhtiön vahvaan energiatehokkaan CHP-tuotannon osaamiseen, jonka ansiosta yhtiö pystyy hyödyntämään myös paikallisia biopolttoaineita. Venäjällä Fortum on toteuttamassa laajaa, noin 2 400 -megawatin (MW) investointiohjelmaansa ja on samalla  lisännyt merkittävästi toimia, jotka vähentävät ympäristövaikutuksia. Energia-tehokkuutta parantamalla yhtiö vähentää myös CO2-ominaispäästöjä.

Liikenteen sähköistymisen osalta Fortum valmistautuu sähköautojen yleistymiseen suunnittelemalla ja toteuttamalla latauspisteverkostoa ja lataukseen liittyvää maksujärjestelmää. Fortumilla on yli 100 julkista latauspistettä Pohjoismaissa. Vuonna 2011 yhtiö jatkoi sähköautoihin liittyvien ratkaisujen kehittämistä ja esitteli uuden, sähköautojen latauspalveluihin perustuvan avaimet käteen -konseptin yrityksille sekä kunnille Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Fortumin konsepti kattaa koko latausprosessin lataustolppien asennuksesta ja sähköstä aina kunnossapitoon ja sähkökatkostilanteisiin liittyviin palveluihin asti.

 

2. Aurinkotaloudessa energiantuotanto perustuu suoraan tai epäsuorasti auringosta saatuun energiaan.

 

Teknologian kehitys

Monet aurinkotalouden tuotantomuodoista ovat edelleen kehitysvaiheessa, ja niiden kaupallistamiseen kuluu vielä aikaa ja resursseja. Joustava siirtyminen aurinkotalouteen edellyttää kaikkien uusiutuvan energian tuotantomuotojen osalta yleistä hyväksyntää ja taloudellista tukea. 

Kulutuskäyttäytymisen muutos

Kuluttajien roolin muutoksella ja heidän energiavalinnoillaan on suuri merkitys aurinkotaloudessa.Seuraamalla ja sopeuttamalla kulutustaan sekä sen taloudellisia ja ekologisia vaikutuksia sähkönkäyttäjistä tulee aktiivisia toimijoita. He voivat itse ryhtyä myös sähkön tuottajiksi. 

Fortum vastaa energiajärjestelmän kehittymiseen

Fortumin tutkimus- ja kehitystoiminnan (T&K) pääaiheet kattavat sekä nykyisen energiajärjestelmän edistyksellisimmät teknologiat että tulevaisuuden aurinkotalouden edellyttämät teknologiat ja ratkaisut. Esimerkiksi vuoden 2011 keskeisenä painopisteenä oli erilaisten aurinkoteknologioiden mahdollisuuksien tutkiminen. Fortum teki myös yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa älykkäiden sähköverkkoteknologioiden, kestävien kaupunkiratkaisujen ja uusien sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP) ratkaisujen kehittämiseksi.  

Fortum pyrkii myös vastamaan asiakkaiden tarpeisiin tarjoamalla heille ympäristömyönteisiä energiatuotteita hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Yhä useammat yksityiset asiakkaat ja yhtiöt edellyttävät ostamalleen sähkölle alkuperätakuuta eli tietoa siitä, kuinka sähkö on tuotettu. Alkuperäsertifioidun sähkön kasvanut kysyntä tarjoaa Fortumille kilpailuedun Suomessa ja Ruotsissa. 

 

3. Aurinkotaloudessa resursseja voidaan hyödyntää pienimmin mahdollisin kustannuksin.

 

Markkinaehtoinen järjestelmä

Investoinnit kohdistetaan tehokkaasti kysynnän ja tarjonnan perusteella. Pitkällä aikavälillä uusiutuvan energian tuotanto ei perustu yhteiskunnan tukiin vaan on itsessään kannattavaa.

Siirtoinfrastruktuuri

Jotta kilpailua voidaan lisätä ja järjestelmän kokonaiskustannuksia alentaa, sähköä tulee siirtää yli valtioiden rajojen. Tämä edellyttää merkittäviä investointeja sekä kansallisiin että maiden rajat ylittäviin sähkönsiirtoverkkoihin.

Fortum vastaa markkinoiden muutokseen

Energia-alan asiantuntijana Fortum käy jatkuvaa vuoropuhelua viranomaisten ja päättäjien kanssa energia-alan keskeisistä kysymyksistä. Fortumin investoinnit perustuvat aina kustannustehokkaaseen ja kannattavaan tasapainoon kasvavan kysynnän ja päästövähennystavoitteiden välillä. Vahva tase ja hyvä kannattavuus ovat tärkeitä Fortumille, koska niiden avulla strategiaa sekä suunniteltuja investointeja voidaan toteuttaa joustavasti ja uusiin mahdollisuuksiin voidaan tarttua helpommin.  

Fortum näkee hyviä suoran aurinkovoiman hyödyntämismahdollisuuksia muiden uusiutuvan energian lähteiden ohella ja uskoo, että aurinkovoimalla on mahdollisesti myös kaupallista kilpailukykyä. 

Uusiutuvan energian, erityisesti tuuli- ja aurinkoenergian, laaja kasvu asettaa suuren haasteen nykyisen siirtoinfrastruktuurin toiminnalle. Fortum omistaa, käyttää ja kehittää paikallisia ja alueellisia jakeluverkkoja ja toimittaa sähköä yhteensä 1,6 miljoonalle asiakkaalle Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhtiö investoi jatkuvasti verkon uudistamiseen ja ylläpitoon sekä luotettavuuden parantamiseen. Vuonna 2011 uusiin sähkölinjoihin, maanpäällisten linjojen eristämiseen, maanalaisiin kaapeleihin ja verkoston kriittisten osien automatisointiin investoitiin yhteensä 289 miljoonaa euroa. 

 

4. Aurinkotaloudessa asiakkaista tulee aktiivisia energiajärjestelmän toimijoita.

 

Asiakkaat sopeuttavat kulutustaan

Asiakkaat saavat ajantasaista kulutus- ja markkinainformaatiota, jonka avulla he voivat sopeuttaa kulutustaan kalliiden kysyntähuippujen sijasta ajankohtiin, jolloin sähkö on halvempaa. Ohjelmistosovellukset auttavat asiakkaita optimoimaan kulutustaan.

Asiakkaat energiantuottajina

Asiakkaat voivat tuottaa osan käyttämästään sähköstä esimerkiksi omilla aurinkopaneeleillaan. Älykkäiden sähköverkkojen ansiosta asiakkaat voivat myydä ylimääräisen sähkön verkkoon. 

Fortum vastaa tarpeisiin lisätä asiakkaiden aktiivisuutta

Fortum asentaa etäluettavat älysähkö-mittarit kaikille asiakkailleen, jotta nämä voisivat paremmin vaikuttaa sähkönkäyttöönsä. Etäluettavien äly-mittareiden ansiosta asiakkaat pääsevät seuraamaan kotitaloutensa todellista sähkönkulutusta internetin kautta. Fortum toi vuonna 2010 Ruotsissa ja vuonna 2011 Suomessa markkinoille myös kotinäyttöjä, joiden avulla asiakkaat voivat seurata sähkönkulutustaan reaaliaikaisesti. 

Fortum on osallistunut myös useisiin älykkäisiin sähköverkkoihin liittyviin tutkimus- ja kehitys- sekä koehankkeisiin. Suomessa Fortum on testannut muun muassa ABB:n, Skanskan ja KONEen kanssa sähköverkon luotettavuutta parantavaa automaatiota ja kestävään kaupunkiasumiseen liittyviä ratkaisuja. Ruotsissa Fortum on mukana kehittämässä älykkäitä sähköverkkoja sekä älykkäitä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja Tukholman Norra Djurgårdsstadeniin. Vuonna 2011 tehdyn esiselvityksen mukaan energiajärjestelmän osat voidaan yhdistää toisiinsa siten, että kuluttajalla on mahdollisuus osallistua sähkömarkkinoille entistä aktiivisemmin.