Kohti aurinkotaloutta

Fortumin pitkän aikavälin tavoitetilana on olla hiilidioksidipäästötön sähkö- ja lämpöyhtiö. Fortum on viime vuosina syventänyt näkemystään tulevaisuuden energiajärjestelmästä aurinkotaloudesta. Aurinkotalouteen siirtyminen muuttaa tulevaisuudessa energiantuotantoa ja -kulutusta sekä koko energiajärjestelmää. 

Fortumin näkemyksen mukaan aurinkotalouteen siirrytään vähitellen teknologian ja yhteiskunnan kehittyessä. Nykyiset energiantuotantomuodot ovat todennäköisesti käytössä, kunnes ne eivät ole enää taloudellisesti kannattavia ja voimalaitokset tulevat käyttöikänsä päähän. Samalla korostuu edistyksellisten energiateknologioiden, kuten biomassaa hyödyntävän sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP) rooli. Ydinvoima säilyy uusien energian-tuotantomuotojen rinnalla, ja sen kehittämistä jatketaan; esimerkkinä tästä ovat passiivisiin turvallisuusratkaisuihin perustuvat pienen mittakaavan ydinvoimalaitokset. 

Aurinkotalous on joustava ja älykäs energiajärjestelmä

Aurinkotaloudessa hyödynnetään useita energialähteitä ja teknologioita. Auringon energiaa hyödynnetään joko suoraan aurinkosähkönä tai -lämpönä tai epäsuorasti vesi-, valtameri-, tuuli- ja bioenergiana tai maalämpönä. Aurinkotalous perustuu korkeaan resurssi- ja järjestelmätehokkuuteen sekä päästöttömiä ja ehtymättömiä energialähteitä hyödyntävään sähkön- ja lämmöntuotantoon. Energiamuodoista sähkö mahdollistaa korkean järjestelmätehokkuuden ja sen osuus energiajärjestelmässä onkin kasvussa.

Aurinkotalouden energiajärjestelmä on nykyistä dynaamisempi ja älykkäämpi;  se jakaa resurssit aina tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi halvimman tuotantomuodon hyödyntämistä. Sähköä tuotetaan primäärienergialähteiden ja järjestelmätehokkuuden kannalta suotuisimmissa kohteissa sekä keskitetysti että hajautetusti. Järjestelmälle on tunnusomaista, että -sähkönkysyntä joustaa tuotannon mukaan. Muutoksen myötä sähkönkäyttäjät voivat olla myös sähköntuottajia – asiak-kaista tulee aktiivisia toimijoita, joilla on enemmän mahdollisuuksia seurata ja säännellä sähkönkäyttöään sekä sen taloudellisia ja ekologisia vaikutuksia. 

Uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan ja hajautetusti tuotetun energian osuuden kasvaminen tulevaisuuden energiajärjestelmässä lisää energiantuotannon vaihtelua. Energiaa myös siirtyy molempiin suuntiin. Tämä kahdensuuntainen sähkönsiirto edellyttää investointeja älykkäisiin sähköverkkoihin. Aurinkotaloudessa energiaa voidaan varastoida ja siirtää pitkiäkin matkoja sekä käyttää joustavasti tarpeen mukaan. 

Tulevaisuuden aurinkotalouden älykkään yhteiskunnan kehittäminen vaatii eri tahojen yhteistyötä, esimerkiksi energiantuottajien sekä informaatioteknologia-, kuljetus- ja rakennussektorin välillä. Älykkään energiantuotannon ja -jakelun lisäksi tulevaisuuden kaupunkien energiajärjestelmään kuuluu ekotehokas rakentaminen, sähköinen liikenne sekä älykkäät lämmitys- ja jäähdytysratkaisut. Tulevaisuuden energiajärjestelmässä sähkö korvaa muita energialähteitä esimerkiksi liikenteessä. 

Fortum ja aurinkotalous 

Pyrkimys kohti vähäpäästöistä energian-tuotantoa on ollut Fortumin strategiassa- jo pitkään. Vuonna 2011 noin 65 % Fortumin kokonaissähköntuotannosta ja 85 % yhtiön sähköntuotannosta EU:n alueella oli hiilidioksidipäästötöntä. Fortum hyödyntää energiantuotannossaan monipuolisesti eri energialähteitä ja tuotantoteknologioita. Yhtiön suuren mittakaavan päästöttömät tuotantoteknologiat ovat vesi- ja ydinvoima, joihin Fortumin sähköntuotanto tulee vielä pitkään perustumaan. Bio- ja jätepolttoaineet muodostavat merkittävän osan CHP- ja lämmöntuotannon polttoaineista. Fortum käyttää myös fossiilisia polttoaineita suuressa mittakaavassa erityisesti Venäjällä, jossa energiantuotanto perustuu maakaasuun ja kivihiileen. 

Fortumin näkemyksen mukaan perinteisestä energiantuotannosta ja ehtyvien energialähteiden käytöstä on mahdollista siirtyä aurinkotalouteen. Siirtymä tapahtuu vaiheittain yhtä aikaa tuotantokokapasiteetin uudistamisen ja uuden kapasiteetin rakentamisen kanssa. Vesi- ja ydinvoiman lisäksi korkean hyötysuhteen teknologiat, kuten kaasu- ja monipolttoaine-CHP, ovat merkittävässä roolissa Fortumin kehittäessä energiantuotantoaan vaiheittain kohti aurinkotaloutta. 

Kohti aurinkotaloutta