Fortumin strategia

Energialla on keskeinen rooli nyky-yhteiskunnassa ja siitä on viime vuosina tullut yhä useammin myös poliittisen ja julkisen kiinnostuksen kohde. Talouskasvu, vaurastuminen ja väestönkasvu lisäävät väistämättä energiantarvetta tulevina vuosikymmeninä. Samaan aikaan poliittiset, ekologiset, geopoliittiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaatimukset luovat energialiiketoiminnalle muuttuvan ja monitahoisen toiminta-ympäristön. 

Energia-ala joutuu joka vuosi kohtaamaan uusia epävarmuustekijöitä. Fortum sopeutuu toimintaympäristön haasteisiin arvioimalla yleisiä energiasektoriin vaikuttavia megatrendejä ja toteuttamalla niiden pohjalta luotua selkeää strategiaa. 

Kestävä kehitys integroitu Fortumin strategiaan

Fortumin missio kuvaa sitoutumista kestävään kehitykseen millä tarkoitamme tasapainoista taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun huomioonottamista yhtiön toiminnoissa. Fortumin arvot – vastuullisuus, luovuus, kunnioitus ja rehellisyys – muodostavat kaiken toimintamme perustan.

Fortumin strategia on yhdenmukainen tulevaisuuden energiajärjestelmää, aurinkotaloutta, koskevan näkemyksemme kanssa. Strategia tähtää liiketoiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja kasvuun CO2-päästöttömässä vesi- ja ydinvoimatuotannossa sekä energiatehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa (CHP). Pyrimme tutkimus- ja kehitystoiminnallamme edistämään ilmastomyönteisten ja tehokkaiden energiajärjestelmien kehitystä yhteiskunnassa.

Fortumin ydinosaaminen

Vesi- ja ydinvoima ovat CO2-päästöttömiä tuotantomuotoja, ja kilpailukykyisiä muuttuvien kustannusten osalta. Siksi niillä on merkittävä rooli Fortumin tuotantorakenteessa. Vuonna 2011 Fortumin sähköntuotannosta Euroopassa 83 % oli vesi- ja ydinvoimaa. Koska hiilidioksidilla on Euroopassa hinta, korkea CO2-päästöttömän tuotannon osuus on Fortumille kilpailuetu. Lisäksi vesivoima mahdollistaa nopean reagoinnin markkinatilanteeseen ja tukee siten Fortumin kilpailukykyä sähkömarkkinoilla, joilla hinnanvaihteluiden ennustetaan lisääntyvän tulevaisuudessa.

Vesivoiman rooli tuotannon ja kulutuksen tasapainottajana korostuu entisestään, kun yhä suurempi osa sähköstä tuotetaan esimerkiksi tuuli- tai aurinkoenergialla. Vesivoima on jo nyt tärkeä aurinkotalouden tuotantomuoto ja ainoa CO2-päästötön uusiutuva energialähde, jolla on pitkä käyttöhistoria.

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) edistää resurssitehokkuutta ja paikallisten biopolttoaineiden käyttöä. Fortum katsoo olevansa maailman johtavia energia- ja resurssitehokkaan CHP- tuotantoteknologian osaajia. Kokonaistuotantovolyymillä mitattuna Fortum on maailman neljänneksi suurin lämmöntuottaja. Fortumin laaja polttoaineiden joustavan käytön osaaminen antaa mahdollisuuden käyttää monipuolista polttoainevalikoimaa, johon kuuluvat myös biopohjaiset ja paikalliset polttoaineet, kuten jäte.

Energiamarkkinoiden asiantuntemus ja kyky ennakoida markkinoiden kehitystä ovat mahdollistaneet Fortumin menestyksen 2000-luvulla. Ne ovat myös keskeisiä tekijöitä, kun tavoitellaan jalansijaa integroituvilla Euroopan ja nopeasti kasvavilla Aasian energiamarkkinoilla.

Pohjoismaisen ydinliiketoiminnan hyödyntäminen

Pääosa Fortumin tuloksesta syntyy sähkön- ja lämmöntuotannolla Pohjoismaissa. Lyhyen aikavälin tavoitteenamme on nykyisen investointiohjelman menestyksekäs toteuttaminen. Fortum pyrkii myös luomaan lisäarvoa sähkön vähittäismyynnillä ja sähkönsiirrolla. Pitkällä aikavälillä Fortumin tavoitteena on varmistaa kilpailuasema pohjoismaisilla markkinoilla. 

Positiivisen taloudellisen lisäarvon luominen Venäjällä

Venäjä on maailman neljänneksi suurin sähkön kuluttaja, ja maan sähköntuotantomarkkinat ovat kasvussa. Venäjällä tulee pitkällä aikavälillä olemaan suhteellisesti nykyistä suurempi rooli Fortumin liiketoiminnassa. Toistaiseksi Fortumin tavoitteena on positiivisen taloudellisen lisäarvon luominen Venäjällä. OAO Fortumin huomattava investointiohjelma lisää yhtiön sähköntuotantokapasiteettia Venäjällä 85 %:lla. Ohjelmalla on myös merkittävä vaikutus liiketoiminnan kannattavuuteen, jonka odotetaan paranevan, kun uutta kapasiteettia otetaan käyttöön ja liiketoiminnan tehokkuus paranee. 

Perustan rakentaminen tulevaisuuden kasvulle

Nopea väestönkasvu kehittyvissä maissa on siirtämässä sähkönkysynnän kasvua pääasiassa Aasiaan. Samaan aikaan ilmastonmuutos ja paikalliset ympäristöongelmat edellyttävät kestäviä, CO2-päästöttömiä ja energiatehokkaita ratkaisuja. Myös sähkömarkkinoiden vapautuminen etenee ja yksityisen pääoman tarve lisääntyy Aasian nopeasti kasvavissa ja kehittyvissä talouksissa. Tämä luo Fortumille uusia kasvumahdollisuuksia myös Aasiassa. 

Fortumin näkemys tulevaisuuden energiajärjestelmästä perustuu aurinkotalouteen, joka on keskeinen yhtiön tutkimus- ja kehitystoimintaa ohjaava tekijä. 

Strategian toteuttaminen vuonna 2011

Vuonna 2011 tapahtui energiasektorin näkökulmasta erityisen paljon. Fukushiman ydinonnettomuus Japanissa, Euroopassa jatkuva talouskriisi sekä Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan epävakaus ovat kaikki vaikuttaneet energiasektoriin, joka on yhä herkempi maailmanlaajuisille ilmiöille. Ilmastoneuvottelujen hidas eteneminen kohti maailmanlaajuista ilmastosopimusta edellyttää selkeitä pitkän aikavälin signaaleja ja ennustettavuutta energia-investointeja ajatellen. 

Vallitsevista olosuhteista huolimatta Fortum vei strategiaansa eteenpäin ja tehosti toimintojaan. Yhtiö jatkoi pitkän aikavälin tavoitteita tukevia investointeja. 

Fortumin strategia ja totettauminen