Latauskeskus


Tämä sivusto on lyhennetty kooste Fortumin vuosikertomuksesta 2011. Lukeaksesi täydellisen raportin voit ladata sen pdf-muodossa latauskeskuksesta.

Latauskorisi

Voit rakentaa ja ladata oman pdf-dokumenttisi Fortumin vuosikertomussivustolta valitsemistasi materiaaleista. Valitse sivut Työkalupakin avulla latauskoriin.

Ei tallennettuja sivuja


Valmiit raportit kokonaan tai osissa

Voit myös valita Fortumin vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen 2011 Pdf-muodossa, tai valita ladattavaksi haluamasi osat.

Lataa valitsemasi osat tästä

Hallituksen toimintakertomus

Sisältää:
Tuloskehitys ja taloudellinen asema
Riskienhallinta
Fortumin osake ja osakkeenomistajat

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot kokonaisuudessaan
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot liitteet 1-2

Sisältää:
Laadintaperiaatteet
Kriittiset tilinpäätösarviot ja -harkinnat

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot liitteet 3-4

Sisältää:
Rahoitusriskien hallinta
Pääomariskien hallinta

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot liite 5

Sisältää:
Segmenttiraportointi

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot liitteet 6-19

Sisältää:
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Johdannaisten käypien arvojen muutokset sekä suojausten kohteet tuloslaskelmassa
Yrityshankinnat ja -myynnit
Myytävänä olevat omaisuuserät
Valuuttakurssit
Muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Muut kulut
Henkilöstökulut ja johdon palkkiot
Poistot ja arvonalentumiset
Rahoituskulut (netto)
Tuloverot
Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen osinko

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot liitteet 20-29

Sisältää:
Rahoitusvarat ja rahoitusvelat luokittain
Rahoitusvarat ja rahoitusvelat käypään arvoon
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Sijoitukset osakkuus- ja yhteisyrityksiin
Muut pitkäaikaiset sijoitukset
Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset korolliset saamiset
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Likvidit varat

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot liitteet 30-39

Sisältää:
Osakepääoma
Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä, henkilöstörahasto ja kannustinohjelmat
Määräysvallattomien omistajien osuus
Korolliset velat
Laskennalliset verot
Ydinvoimaan liittyvät varat ja velat
Muut varaukset
Eläkevelvoitteet
Muut pitkäaikaiset velat
Ostovelat ja muu lyhytaikainen vieras pääoma

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot liiteet 40-47

Sisältää:
Pledged assets
Operating leases
Capital commitments
Contingent liabilities
Legal actions and official proceedings
Related party transactions
Events after the balance sheet date
Subsidiaries by segment on 31 December 2011

Tunnusluvut
Osakekohtaiset tunnusluvut
Toiminnalliset tunnusluvut volyymit
Tunnuslukujen laskentakaavat
Emoyhtiön tilinpäätös FAS
Ehdotus voittovarojen käytöksi
Tilintarkastuskertomus
Taloudellinen tieto vuosineljänneksittäin
Hallinto ja johtaminen
Palkat ja palkkiot
Hallitus
Konsernin johtoryhmä
Tietoa sijoittajille