Polttoaineet ja hankinta

Fortum on merkittävä tavaroiden ja palveluiden hankkija. Yhtiön vuosittainen hankintavolyymi on noin 2–3 miljardia euroa investointien määrästä riippuen. Investointien ohella merkittävä osa ostoista liittyy polttoaineiden hankintaan, ja loppuosa muodostuu tavaroiden ja palveluiden hankinnasta. Kestävä kehitys on keskeinen osa Fortumin toimitusketjun hallintaa. Tavaran- ja palveluntoimittajillamme sekä alihankkijoillamme on merkittävä rooli pyrkimyksissämme kestävään kehitykseen.

Vastuullinen toimitusketjun hallinta

Fortum haluaa liiketoimintakumppaneikseen yrityksiä, jotka toimivat vastuullisesti ja noudattavat Fortumin toimintaohjetta (Code of Conduct) ja Fortumin toimittajille suunnattua toimintaohjetta (Supplier Code of Conduct). Fortumin Toimintaohje muodostaa eettisten liiketoimintatapojen perustan ja Fortumin toimittajille suunnattu toimintaohje perustan palvelu- ja tavarantoimittajia koskeville kestävän kehityksen perusvaatimuksille. Toimittajille suunnattu toimintaohje perustuu Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen periaatteisiin. Ohje on jaettu neljään osioon, jotka ovat: liiketoimintatavat, ihmisoikeudet, työelämän normit ja ympäristö. Toimittajien arviointi, joka aloitettiin uudistetuilla menetelmillä vuonna 2011, auttaa havaitsemaan mahdolliset riskitoimittajat ja näin tunnistamaan ja tarkentamaan lisätoimenpiteiden tarpeen.

Vastuullista polttoaineen hankintaa

Fortum hankkii polttoaineita kansainvälisiltä ja paikallisilta toimittajilta. Vuonna 2011 polttoainehankintojen osuus koko hankintavolyymista oli 35 %, ja tästä noin puolet oli peräisin riskimaista. 

Polttoaineiden ja erityisesti fossiilisten polttoaineiden sekä biopolttoaineiden vastuulliseen hankintaan kiinnitetään yhä enemmän huomiota. 

Uraani

Loviisan ydinvoimalaitosyksiköiden polttoaineniput ovat venäläisiä ja brittiläisiä. Kummankin valmistajan polttoainenipuissa oleva uraani on peräisin Venäjältä. Sekä zirkonimateriaalia valmistavalla tehtaalla että uraanioksidipellettien ja polttoainenippujen valmistuksesta vastaavalla tehtaalla on ISO 14001 -ympäristöjärjestelmästandardin mukainen sertifikaatti.

Fortum arvioi säännöllisesti ydinpolttoainetoimittajiensa laatu-, ympäristö- sekä terveys- ja turvallisuushallintajärjestelmiä. Lisäksi Fortum valvoo säännöllisesti ydinpolttoainenippujen valmistusta. Vuonna 2011 Fortumin ydinvoiman ja kestävän kehityksen asiantuntijat vierailivat sekä polttoainenippuja valmistavalla tehtaalla että konversiolaitoksella Venäjällä. Vastaava vierailu on suunniteltu kesälle 2012 yhteen Fortumin venäläisen polttoainetoimittajan uraanikaivoksista.

Maakaasu 

Fortumin toiminnoissa Venäjällä, Baltian maissa, Puolassa ja Suomessa vuonna 2011 käytetty maakaasu oli peräisin Venäjältä, josta kaasu hankitaan useilta eri toimittajilta. Iso-Britanniassa Fortum hankkii maakaasun kansallisesta kaasuverkosta, jossa kaasu on valtaosaltaan peräisin Pohjanmerellä sijaitsevilta Iso-Britannian ja Norjan kaasukentiltä.

Kaikki Suomessa käytetty maakaasu tuodaan Länsi-Siperiasta Jamburgin ja Urengoin maakaasukentiltä, jotka sijaitsevat noin 3 300 kilometrin päässä Suomen ja Venäjän rajasta. Länsi-Siperian kaasukentät ovat maailman runsaimmat ja niiltä saatu maakaasu on erittäin puhdasta.

Hiili

Vuonna 2011 pääosa (88 %) Fortumin Suomessa ja Ruotsissa käyttämästä kivihiilestä oli peräisin Venäjältä, mutta pieniä määriä hankittiin myös Kolumbiasta. Puolan voimalaitoksissa käytetty hiili oli peräisin Puolasta ja Venäjältä, ja Venäjän voimalaitokset käyttivät Venäjältä ja Kazakstanista peräisin olevaa hiiltä. Venäjällä hiili kuljetetaan rautateillä avovaunuissa avolouhoksesta voimalaitokseen. Muihin Fortumin toimintamaihin hiili kuljetetaan meriteitse. 

Alkuvuodesta 2012 Fortum päätti liittyä Bettercoal-aloitteeseen edistääkseen kestävän kehityksen periaatteita hiilenlouhinnassa. 

Biopolttoaineet

Vuonna 2011 valtaosa (70 %) käytetystä biopolttoaineesta oli puupellettejä, haketta ja teollisuuden metsätähteitä, jotka olivat peräisin Ruotsista, Suomesta ja Saksasta. Muun tyyppistä biopolttoainetta hankittiin esimerkiksi Yhdysvalloista, Espanjasta ja Malesiasta. Fortum tiedostaa biopolttoaineiden alkuperään liittyvät haasteet, eikä voi olla ehdottoman varma alkuperämaasta. Fortum hyväksyi vuoden 2011 lopulla bioenergian kestävään hyödyntämiseen liittyvän kannanoton ja toimet, jotka parantavat biopolttoaineen alkuperän jäljitettävyyttä.

Suomessa käytetty biopolttoaine oli metsähaketta, metsäteollisuuden sivutuotteita, mustalipeää, kierrätettyä teollisuus- ja rakennuspuuta sekä pienessä määrin puupellettejä, ruokohelpeä ja biokaasua. Yhdessä voimalaitoksessa käytettiin lisäksi kiinteää jätteestä jalostettua kierrätyspolttoainetta. Valtaosa biopolttoaineista on peräisin Suomesta, ja venäläistä puuta on käytetty vain pieniä määriä. Tavoitteena on lisätä sertifioiduista lähteistä tulevan kiinteän biopolttoaineen osuutta tulevina vuosina ja myös raportoida tämän biopolttoaineen osuus

VUONNA 2011 FORTUMIN KÄYTTÄMIEN POLTTOAINEIDEN ALKUPERÄ ¹)
   
Polttoaine Alkuperämaa
Biopolttoaine Ruotsi, Suomi, Saksa sekä muita maita
Hiili Venäjä, Puola, Kolumbia ja Kazakstan
Maakaasu Venäjä, Iso-Britannia, Norja
Uraani Venäjä
Öljy Pääasiassa Venäjä
Turve Suomi, Viro
   
¹) Merkittävimmät alkuperämaat vuoden 2011 hankintavolyymien mukaan.
   
   
   
VUOSINA 2009–2011 HANKITUT MATERIAALIT JA PALVELUT, MILJ. EUROA ¹)
       
  2011 2010 2009
Pohjoismaat 1 753 1 982 1 508
Venäjä 584 546 372
Puola 128 113 89
Viro 64 58 43
Muut maat 37 147 15
Yhteensä 2 566 2 846 2 027
       
¹) Luvut perustuvat tuloslaskelmaan.
POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖ MAITTAIN VUONNA 2011, GWh
               
  Bio-polttoaine Jäte-polttoaine Maakaasu Hiili Turve Uraani-polttoaine Muut
Viro 1 061   393   1 111   63
Suomi 1 922 381 5 091 12 716 2 695 24 300 901
Puola 253   166 3 222     6
Venäjä     65 516 4 104     17
Ruotsi 2 887 2 140 113 1 752     440
Iso-Britannia     4 002       86
Muut maat 40   319       23

Kestävä bioenergian hankinta

Vastuulliseen bioenergian tuotantoon ja käyttöön kiinnitetään maailmanlaajuisesti yhä enemmän huomiota. Euroopan unioni on määritellyt liikenteessä käytettäviä bionesteitä ja biopolttoaineita koskevat kestävyyskriteerit ja harkitsee kriteerien laajentamista energiantuotannon kiinteään biomassaan.

Bioenergia on Fortumille tärkeä energialähde. Vuonna 2011 Fortum määritteli kannanoton ja toimenpiteet sähkön- ja lämmöntuotannossa käytettävän bioenergian kestävälle käytölle. Nämä edistävät biopolttoaineiden jäljitettävyyttä ja vastuullista polttoainehankintaa. Toimenpiteisiin kuuluvat esimerkiksi toimittajien esivalinta ja auditointi, puubiomassan toimitusketjun sertifiointi, riskianalyysit ja osallistuminen kestävän bioenergian kansainvälisiin aloitteisiin. Kannanotto ja toimenpiteet hyväksyttiin joulukuussa 2011, ja niiden toteuttaminen alkaa vuonna 2012.