Investoinnit ja tutkimus & kehitys

Fortum hakee strategiansa mukaisesti kasvua hiilidioksidipäästöttömässä vesi- ja ydinvoimatuotannossa sekä energiatehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa (CHP). Vuonna 2011 Fortum jatkoi pitkän aikavälin päämääriä ja taloudellisia tavoitteita tukevia investointeja strategiansa mukaisesti. Fortum tutkii aktiivisesti tulevaisuuden aurinkotalouden teknologioita, kuten aurinko- ja aaltovoimaa.

Suurin osa Fortumin kasvuinvestoinneista toteutettiin vuonna 2011 Russia-, Heat- ja Power-divisioonissa. Distribution-liiketoiminta-alueella investoidaan sähköverkon luotettavuuden parantamiseen ja uusien etäluettavien mittareiden asentamiseen Suomessa. 

Fortum hakee kasvua energiatehokkaassa CHP-tuotannossa 

Tammikuussa 2011 Fortum sai päätökseen kahden sähkö- ja lämpöyhtiön, Elektrociepłownia Zabrze S.A:n ja Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A:n kaupan Puolan valtion kanssa. Fortum vihki käyttöön myös uuden sähkön- ja lämmön yhteistuotantolaitoksen Viron Pärnussa. Laitos käyttää paikallisia polttoaineita, kuten haketta, teollisuudesta saatavaa puujätettä ja jyrsinturvetta. Uuden CHP-laitoksen sähköntuotantokapasiteetti on 24 megawattia (MW) ja lämmöntuotantokapasiteetti 50 MW. 

Lisäksi Fortum ja ruotsalainen kunnallinen energiayhtiö Sollentuna Energi allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan Sollentuna Energi tulee 15 %:n osuudella osakkaaksi Fortumin Tukholman alueella sijaitsevalle Bristan CHP-laitokselle rakennettavaan jätteenpolttoyksikköön, Brista 2:een. Uusi yksikkö pystyy käsittelemään yhteensä 240 000 tonnia kotitalous- ja teollisuusjätettä vuodessa. Suunnitelman mukaan Brista 2:n kaupallinen käyttö alkaa vuonna 2013, sen lämmöntuotantokapasiteetti on 57 MW ja sähköntuotanto-kapasiteetti 20 MW. 

Kesäkuussa 2011 Fortum päätti investoida kahteen uuteen biopolttoaineita hyödyntävään CHP-laitokseen Järvenpäässä ja Latvian Jelgavassa. Investointien kokonaisarvo on noin 160 miljoonaa euroa, ja molemmat laitokset on tarkoitus ottaa tuotantokäyttöön vuonna 2013. Uudet laitokset korvaavat biopolttoaineilla polttoöljyä ja maakaasua.

Lokakuussa 2011 Fortum päätti hyväksyä yhteisomistussopimuksen Turun seudun energiantuotannon keskittämisestä yhteisomistuksessa olevaan tuotantoyhtiöön, Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:hyn (TSME). 

TSME:n osakkaat ovat Fortum ja Turku Energia sekä Naantalin, Raision ja Kaarinan kaupungit. Yritysjärjestely saatiin päätökseen vuoden 2012 alussa. Fortumin omistusosuus TSME:stä on 49,5 %. Yritysjärjestelyssä Naantalin CHP-laitos siirtyy Fortumilta TSME:lle, mutta sen henkilökunta säilyy Fortumin palveluksessa.

Uusia laitoksia otettu kaupalliseen käyttöön Venäjällä  

Fortum on sitoutunut 2,5 miljardin euron investointiohjelmaan Venäjällä ja aikataulun mukaan viimeiset uudet yksiköt on määrä ottaa käyttöön vuonna 2014. Fortumin laaja investointiohjelma koostuu yhteensä kahdeksasta uudesta yksiköstä, jotka lisäävät OAO Fortumin sähköntuotantokapasiteettia noin 2 400 MW ja lämmöntuotantokapasiteettia 662 MW. 

Fortumin Venäjän investointiohjelman kolmen ensimmäisen yksikön kaupallinen käyttö alkoi vuonna 2011 Tjumenissa, Tsveljabinskissa ja Tobolskissa. Myös Pohjois-Uralilla sijaitsevan Nyaganin voimalaitoksen rakentaminen jatkui. Valmistuttuaan laitoksella on kolme maakaasua polttoaineenaan käyttävää yksikköä, joista kunkin kapasiteetti on 418 MW. Laitoksen ensimmäiset yksiköt, Nyagan 1 ja Nyagan 2, otetaan käyttöön vuonna 2012. 

Ydinvoiman käytettävyyden parantaminen 

Fortum osallistuu Suomessa TVO:n (Teollisuuden Voima Oyj) kolmannen ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseen (Olkiluoto 3, 1 600 MW). Yksikköä rakentaa TVO, jossa Fortumilla on noin 26 %:n omistusosuus. AREVA-Siemens toimittaa Olkiluoto 3:n kiinteähintaisella sopimuksella TVO:lle. Yhtiö on ilmoittanut TVO:lle laitosyksikön kaupallisen sähköntuotannon alkavan elokuussa 2014. 

Lisäksi Fortum päätti osallistua TVO:n Olkiluodossa sijaitsevan neljännen ydinvoimalaitoksen tarjous- ja suunnitteluvaiheen rahoittamiseen TVO:n omistusosuuttaan vastaavalla sijoituksella. Hankkeen tarjous- ja suunnitteluvaihe alkoi joulukuussa 2011. Suomen eduskunnan heinäkuussa 2010 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti Olkiluodon neljännen ydinvoimalaitosyksikön rakennuslupahakemus on jätettävä viimeistään kesäkuussa 2015. 

Investoinnit uusiutuvaan energiaan kasvavat 

Fortum jatkoi nykyisten vesivoimalaitostensa kehittämistä vuonna 2011. Fortumin vesivoimalaitosten pitkän aikavälin perusparannusohjelma pyrkii parantamaan vesivoimalaitosten tuotantoa, tehokkuutta ja turvallisuutta. Perusparannusohjelma kasvattaa Fortumin vesivoimakapasiteettia noin 100 MW vuoteen 2020 mennessä. 

Fortum valmistelee myös osallistumista Ranskan vesivoimakonsessioiden eli käyttöoikeussopimusten tarjouskilpailuihin, joiden odotetaan käynnistyvän virallisesti vuonna 2012. Euroopan unionin linjausten mukaisesti Ranska uusii vesivoimakonsessiot avoimen tarjouskilpailun kautta. Ranskan hallitus käynnistää ensimmäisen 10 konsession tarjousprosessin vuosina 2012–2015. Ensimmäisen konsessioerän yhteen-laskettu kapasiteetti on 5 300 MW.

Lokakuussa Fortum ja ranskalainen meriteollisuusalan suuryritys DCNS allekirjoittivat aiesopimuksen aaltovoiman tutkimus- ja kehitysyhteistyöstä Ranskassa. Yhtiöt käynnistivät vuonna 2011 yhteisen esiselvityksen, joka koskee aaltovoiman koehanketta Ranskassa.

Lisäksi Fortum ja Seabased AB allekirjoittivat vuoden lopussa sopimuksen yhteisen aaltovoimapuiston rakentamisesta Ruotsin Sotenäsiin. Puiston rakentaminen alkaa vuonna 2012. Valmistuttuaan aaltovoimapuistosta tulee lajissaan maailman suurin täysimittainen demonstraatiohanke. Ruotsin energiaviranomainen on myöntänyt hankkeelle investointitukea.

Fortum ja ruotsalainen energiayhtiö Skellefteå Kraft rakentavat maatuulipuiston Ruotsin Blaikeniin. Tuulipuisto rakennetaan vaiheittain, ja sen on määrä valmistua vuonna 2015. 

Investoinnit sähköverkkoon ja älykkäisiin sähkömittareihin 

Fortum omistaa, käyttää ja kehittää alue- ja jakeluverkkoja sekä toimittaa sähköä kaikkiaan noin 1,6 miljoonalle asiakkaalle Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. 

Sähköverkkoon investoidaan jatkuvasti verkon uudistamiseksi, kunnossapitämiseksi ja luotettavuuden parantamiseksi. Loppuvuonna 2011 Fortumin verkkoalueella Suomessa riehunut talvimyrsky oli yksi voimakkaimmista 30 vuoteen. 

Älykkäiden sähkömittareiden asentaminen kaikille asiakkaille jatkui Suomessa vuonna 2011. Uusien mittareiden asentaminen alkaa vuonna 2013 Norjassa, jossa kaiken kaikkiaan 100 000 Fortumin sähköverkkoalueella olevaa kotitaloutta ja pienyritystä liitetään uuteen järjestelmään vuoteen 2015 mennessä.

FORTUMIN INVESTOINTISUUNNITELMA EUROOPASSA VUODESTA 2011 ETEENPÄIN
           
  Laitos Tuotanto/Polttoaine Lämpö (MW) Sähkö (MW) Käyttöönotto ²)
Power-divisioona ¹) Forsmark 1, Ruotsi Ydinvoima   25 Päätös vuonna 2013
  Forsmark 2, Ruotsi Ydinvoima   30 2012
  Forsmark 3, Ruotsi Ydinvoima   35 Päätös vuonna 2013
  Oskarshamn 2, Ruotsi Ydinvoima   95 2015
  Oskarshamn 3, Ruotsi Ydinvoima   110  
  Olkiluoto 3, Suomi Ydinvoima   400 2014
  Vesivoiman tehonkorotukset, Suomi ja Ruotsi Vesivoima   10–20 MW vuosittain 2015 mennessä
           
Heat-divisioona Klaipeda CHP, Liettua Jäte 60 20 2013
  Brista CHP, Ruotsi Jäte 57 20 2013
  Järvenpää CHP, Suomi Biopolttoaine 63 23 2013
  Jelgava CHP, Latvia Biopolttoaine 45 23 2013
Uusi kapasiteetti yhteensä     225 ~800  
           
¹) Kapasiteetin lisäykset raportoidaan Power-divisioonassa, ja ne vastaavat Fortumin osuutta lisäyksestä.
           
²) Kaupallisen käytön aloitus, jota edeltävät esimerkiksi testikäytöt ja lupamenettelyt.
INVESTOINTIOHJELMA VENÄJÄLLÄ
           
Laitos Polttoaine Nykyinen kapasiteetti sähkö MW Uusi kapasiteetti sähkö MW Yhteensä Toimitus alkaa ¹)
Argayash CHP   195   195  
Chelyabinsk CHP-1   149   149  
Chelyabinsk CHP-2   320   320  
Chelyabinsk CHP-3 Kaasu 360 216 576 2011
Chelyabinsk GRES   82   82  
Tyumen CHP-1 Kaasu 472 190;2x248 1 157 2011, 2014
Tyumen CHP-2 Kaasu 755   755  
Tobolsk CHP Kaasu 452 213 665 2011
Nyagan (1-3) Kaasu   1 254 1 254 2012-2013
Kapasiteetti yhteensä   2785 2 368 5 153  
           
¹) Kapasiteettimaksujen aloitus, jota edeltävät esimerkiksi testikäytöt ja lupamenettelyt.

Tutkimus ja kehitys 

Fortumin tutkimus- ja kehitystoiminnan (T&K) tarkoituksena on parantaa yhtiön kilpailukykyä ja luoda pohjaa uudelle, tulokselliselle liiketoiminnalle. T&K:n pitkän aikavälin tavoitteena on tehdä mahdolliseksi Fortumin kestävän kehityksen mukainen, hiilidioksidi-päästötön tulevaisuus. Jokaista uutta kehitystoimenpidettä arvioidaan hiilidioksidipäästöttömyyden ja resurssitehokkuuden kriteereillä. T&K-toiminnan painopistealueet ovat nykyisen liiketoiminnan jatkuva parantaminen, kasvumahdollisuuksien luominen ja osallistuminen päästöttömän energiajärjestelmän kehittämiseen pitkällä aikavälillä. 

 Fortumin keskeiset tutkimus- ja kehitystyön teemat kattavat nykyisen energiajärjestelmän edistyksellisimmät teknologiat sekä tulevaisuuden aurinkotalouden edellyttämät teknologiat ja järjestelmäratkaisut. Vuonna 2011 tutkimus- ja kehitystyö keskittyi voimakkaasti erilaisten aurinkoteknologioi-den mahdollisuuksien selvittämiseen. Fortum teki myös yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa suurissa ohjelmissa älykkäiden sähköverkkoteknologioiden, kestävien kaupunkiratkaisujen ja uusien CHP-ratkaisujen kehittämiseksi. Ydinvoiman tutkimus ja kehitys on edelleen suurin ja arvokkain osa Fortumin tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa. Lisäksi pyrolyysiin ja biomassan kuivatislaukseen sekä CHP-laitoksen ja bioetanolituotannon integrointimahdollisuuksiin liittyvä tutkimustyö jatkui aktiivisesti.