Ydinvoiman rooli aurinkotaloudessa

Ydinvoimalla tuotetaan sähköä suuressa mittakaavassa ilmastomyönteisesti ja luotettavasti kilpailukykyisin ja ennustettavin kustannuksin. Vuonna 2011 Fortumin ydinvoimatuotanto oli 24,9 terawattituntia (TWh), joka oli 34 % yhtiön sähköntuotannosta.

Ydinvoima on tärkeä osa maailmanlaajuisia ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä toimia. Ydinvoimalla tuotetaan sähköä luotettavasti ja suuressa mittakaavassa kilpailukykyisin ja ennustettavin kustannuksin. Ydinvoimatuotannosta ei aiheudu kasvihuonekaasupäästöjä eikä ilmansaasteita, ja sen elinkaaren aikaiset kasvihuonepäästöt ovat vähäisiä. Elinkaarivertailussa ydinvoiman hiilidioksidipäästöt ovat tuuli-, vesi- ja aurinkovoiman tasoa. Ydinvoiman kestävän kehityksen mukainen käyttö edellyttää ydinturvallisuuden jatkuvaa parantamista ja pitkän aikavälin ratkaisua ydinjätteelle.

Ydinvoiman osuus maailman sähköntuotannosta on 14 % ja EU:n sähköntuotannosta 28 %. Maaliskuussa 2011 tapahtuneen Fukushiman onnettomuuden jälkeen uusinvestoinnit ydinvoimaan ovat aiempaa haasteellisempia suurempien sijoittajariskien, uusien projektien rahoituksen ja odotettavissa olevien uusien turvamääräysten vuoksi. Vuonna 2011 monet maat, kuten Saksa, Italia, Sveitsi ja Belgia, alkoivat harkita kantaansa ydinvoimaan uudelleen. Saksa päätti sulkea kaikki ydinvoimalaitoksensa vuoteen 2022 mennessä. 

Eräissä maissa vallitsevasta epävarmasta suhtautumisesta huolimatta pitkälle kehitetyn ydinvoiman uskotaan säilyttävän asemansa tärkeänä energiantuotantomenetelmänä siirryttäessä kohti aurinkotaloutta. CO2-päästöttömänä energiateknologiana ydinvoimaa tarvitaan vielä pitkään ja sen tehokkuutta voidaan edelleen parantaa merkittävästi sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Myös uraanin energiasisällön hyödyntämistä voidaan parantaa huomattavasti. 

Pienten ja keskisuurten reaktoreiden kehittäminen on mielenkiintoinen tulevaisuuden trendi. Ydinreaktoreiden kokoa on vuosien mittaan kasvatettu yli 1 600 megawattiin (MW) pyrittäessä keskitettyyn energiantuotannon infrastruktuuriin ja suuriin voimalaitoksiin. Pienempien yksiköiden etuna olisivat mahdollisesti pienemmät pääomakustannukset ja lyhyemmät rakennusajat.

Fortumin ydinvoima

Ydinvoimalla on keskeinen asema Fortumin ilmastomyönteisessä energiantuotannossa. Fortumin kokonaan omistama ja käyttämä ydinvoimalaitos sijaitsee Loviisassa, minkä lisäksi yhtiö on osaomistajana kahdeksassa reaktorissa Olkiluodon, Oskarshamnin ja Forsmarkin ydinvoimalaitoksissa. Fortum omistaa Teollisuuden Voima Oy:stä 26,6 % ja Ruotsissa Fortum on mukana ydinvoimalaitoksissa Forsmarks Kraftgrupp AB:n (26 %) ja OKG AB:n (46 %) omistusten kautta. 

Fortumin laskelmien mukaan Loviisan ydinvoimalaitoksessa tuotetulla sähköllä vältetään kuuden miljoonan tonnin vuosittaiset CO2-päästöt, jotka syntyisivät saman energiamäärän tuottamisesta hiililauhdelaitoksessa. Ydinvoimalaitoksen käyttämiseen tarvitaan teknistä osaamista sekä yksityiskohtaisten turvallisuusmääräysten noudattamista ja valvontaa. Vuonna 2011 ydinvoimalla tuotettiin 34 % Fortumin sähköntuotannosta.

Turvallisuuden ja käytettävyyden parantaminen

Vuonna 2011 Fortum tuotti Pohjoismaissa 24,9 terawattituntia (TWh) ydinvoimaa. Yhtiö jatkoi tehonkorotuksia Forsmarkin ja Oskarshamnin ydinvoimalaitoksilla Ruotsissa. Lisäksi Fortum päätti osallistua Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) neljännen ydinvoimalaitosyksikön tarjous- ja suunnitteluvaiheen rahoitukseen Olkiluodossa TVO-omistustaan vastaavalla osuudella. Tarjous- ja suunnitteluvaihe käynnistettiin joulukuussa 2011. 

Vuosi 2011 oli turvallinen ja hyvä tuotantovuosi Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksella. Vuoden aikana ei ollut yhtään INES-luokituksen (International Nuclear Event Scale) mukaista merkittävää ydinvoimaan tai säteilyyn liittyvää tapahtumaa. Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin, joka kuvaa laitoksen käytettävyyttä, oli 94,3 %, mikä on erittäin korkea luku kansainvälisessä vertailussa. Laitos oli täydessä tuotannossa koko käyttöjakson ajan lukuun ottamatta Loviisa 1-yksikön yhtä lyhyttä tuotantokatkosta. Loviisan voimalaitos tuotti 8,06 terawattituntia sähköä, joka on noin 10 %:a Suomen koko sähköntuotannosta.

Stressitestit ja muut turvallisuusarvioinnit esillä vuonna 2011

Toukokuussa 2011 EU päätti käynnistää ydinvoiman stressitestit ydinturvallisuuden läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

Turvallisuusarvioinnit vietiin läpi Loviisassa ja Fortumin kahdeksassa osittain omistamassa reaktorissa Suomessa ja Ruotsissa. Stressitestillä selvitetään ydinvoimalaitoksen turvallisuutta maanjäristyksen, tulvan, sääilmiöiden ja lämpönielun menettämisen yhteydessä. Testissä arvioidaan myös organisaation toimintaa vakavassa onnettomuustilanteessa ja laitoksen teknistä varustusta onnettomuustilanteen hallitsemiseksi. 

Tulokset osoittavat, että Fortumin kaikki laitokset täyttävät ulkoisiin tapahtumiin liittyvät suunnitteluperusteiset kriteerit ja että niiden turvamarginaalit ovat riittävät. Turvallisuutta parannetaan entisestään uusilla toimilla Loviisan ydinvoimalaitoksen normaalin vuosittaisen investointiohjelman puitteissa. Parannuksilla ei ole vaikutusta voimalaitoksen käytettävyyteen. Ruotsin ja Suomen säteilyturvallisuusviranomaiset ovat antaneet julkiset johtopäätökset kaikista Fortumin ydinvoimalaitoksista. Lausunnot ovat luettavissa osoitteissa www.stuk.fi ja www. stralsakerhetsmyndigheten.se.

Stressitestien lisäksi Suomen säteilyturvallisuusviranomaiset ovat tehneet oman kansallisen arviointinsa sähkökatkosten sekä poikkeuksellisten sää- ja ympäristöolosuhteiden varalta. Arvioinneissa ei havaittu tarvetta välittömiin turvallisuusparannuksiin. Joulukuussa 2011 Fortum jätti viranomaisille yksityiskohtaisemman selvityksen ja toimintasuunnitelman näihin tilanteisiin liittyen. Ruotsissa stressi-testejä varten perustettiin kansallinen yhteistyöryhmä Ruotsin säteilyturvakeskuksen (Strålsäkerhetsmyndigheten) johdolla.

Loviisan voimalaitoksen reaktorionnettomuuden todennäköisyys