Kestävän kehityksen ohjelma

Fortumin kestävän kehityksen ohjelmaan kuuluu tasapainoinen taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun huomioon ottaminen yhtiön toiminnoissa. Fortumissa liiketoiminta ja vastuullisuus ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa korostaen kestävien ratkaisujen merkitystä kilpailuetuna.

Taloudellinen vastuu tarkoittaa meille kilpailukykyä, vahvaa suoritustasoa ja markkinalähtöistä tuotantoa, jotka luovat arvoa pitkällä aikavälillä ja mahdollistavat kannattavan kasvun. Fortumin tavoitteena on vahva tuloksellisuus, johon pyrimme parantamalla jatkuvasti toimintamme tehokkuutta ja kehittämällä ydinprosesseja. Voimme saavuttaa kilpailuetua joustavalla polttoaineiden käytöllä ja trading-toiminnalla, onnistuneilla investoinneilla, hyvillä asiakasprosesseilla, voimalaitosten optimaalisella käytöllä ja kunnossapidolla, sekä keskeisten liiketoimintaa tukevien prosessien hallinnalla. 

Fortumin ympäristövastuussa painottuu resurssien tehokas käyttö ja tarve hidastaa ilmastonmuutosta sekä CO2-päästöttömän vesi- ja ydinvoimatuotannon ja energia-tehokkaan CHP-tuotannon osaamisemme. Tutkimus- ja kehitystyöllä luomme valmiuksia ympäristömyönteisille energiaratkaisuille. Ilmastonmuutoksen hillintä ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat tärkeitä tavoitteita, jotka vaikuttavat energiasektoriin sekä sähkön- ja lämmöntuotannon kehitykseen. Uusien teknisten innovaatioiden lisäksi tarvitaan vielä pitkään myös vähäpäästöisiä ja tehokkaita perinteisiä tuotantoteknologioita. 

Sosiaalisen vastuun osa-alueella Fortumin kehittämät innovaatiot sekä vähähiilisen sähkön ja lämmön toimitusvarmuus tukevat yhteiskunnallista kehitystä ja hyvinvoinnin lisäämistä. Fortumin kestävän kehityksen lähestymistapaan kuuluvat myös hyvänä yrityskansalaisena toimiminen sekä omasta henkilökunnasta ja ympäröivistä yhteisöistä huolehtiminen. Fortum edistää työyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta, yksilön arvostamista ja keskinäistä luottamusta sekä vastuullista toimintaa yhteiskunnassa.

Kestävän kehityksen tavoitteet ja tulokset

Fortumin kestävän kehityksen ohjelma määrittelee konsernitasoiset, toimintaa ohjaavat tavoitteet ja avainmittarit, joilla niitä seurataan. Avainmittareiden perusteella määritellään divisioonatasoiset mittarit, joita seurataan ja raportoidaan osittain myös konsernitasolla. 

Kestävän kehityksen ohjelmassa määritellyt avainmittarit ovat: sähköntuotannon CO2-ominaispäästöt EU:ssa, energian kokonaistuotannon CO2-ominaispäästöt, kokonaishyötysuhde polttoaineiden käytössä, ISO 14001 -ympäristösertifiointi, työturvallisuus sekä pääseminen mukaan Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin. 

Fortumin kestävän kehityksen tavoitteet ja toteutuminen vuonna 2011