Palkat ja palkkiot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2010 edellyttää, että Fortum Oyj julkaisee palkka- ja palkkioselvityksen yhtiön maksamista palkoista ja palkkioista. Lisäksi valtio-omistajaa edustava talouspoliittinen ministerivaliokunta antoi syyskuussa 2009 ohjeet johdon palkitsemista ja eläke-eduista valtion omistamissa yhtiöissä. Fortum ottaa palkitsemisessa huomioon sekä koodin että ohjeet. 

Konsernin palkitsemisperiaatteet ja Fortumin yleiset palkitsemis- ja etukäytännöt ohjaavat palkitsemista Fortumissa. Palkkioita määritettäessä otetaan huomioon yrityksen taloudellinen tulos ja ulkoiset tilastotiedot palkitsemisesta, erityisesti vastaavissa yrityksissä ja vastaavissa tehtävissä. Hallitus hyväksyy palkitsemisperiaatteet konsernitasolla ja päättää tulospalkkiotavoitteista sekä ylimmän johdon palkitsemista. Fortum-konsernin varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista.

Fortum tarjoaa kilpailukykyisen kokonaispalkan konsernijohdolle ja muulle johdolle. Tarkoituksena on avainresurssien saaminen yhtiöön ja niiden sitouttaminen Fortumin kaikissa toimintamaissa. Kokonaispalkka tarjoaa työntekijöille kilpailukykyisen peruspalkan. Palkan lisäksi tarjotaan tarkoituksenmukaiset muut edut, haasteellisia sekä lyhyen aikavälin kannustimia että pitkän aikavälin kannustinohjelmia. 

Lyhyen aikavälin kannustimet

Fortumin lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä eli tulospalkkiojärjestelmä tukee konsernin taloudellisten tulostavoitteiden, arvojen ja rakennemuutosten toteuttamista. Järjestelmän avulla varmistetaan, että yksittäisten työntekijöiden tulostavoitteet tukevat divisioonan ja konsernin tavoitteita. Tulospalkkiojärjestelmä kattaa kaikki fortumlaiset tiettyjä Puolan ja Venäjän henkilöstöryhmiä lukuun ottamatta.

Ylimmän johdon (toimitusjohtajan ja Fortumin johtoryhmän muiden jäsenten) tulospalkkioiden määräytymisperusteista päättää hallitus. Ylimpään johtoon kuuluville johtajille maksettavien tulospalkkioiden määrä riippuu konsernin sekä divisioonien taloudellisesta tuloksesta ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta. Henkilökohtaisen suorituksen arviointi-perusteet sovitaan alkuvuodesta esimiehen kanssa käytävässä tavoite- ja tuloskeskustelussa.

Ylimmän johdon tulospalkkioiden enimmäistaso on 40 prosenttia saajan vuosipalkasta luontoisetuineen. 

Yhtiön hallitus arvioi toimitusjohtajan suoritusta vuosittain. 

Konsernin johtoryhmälle maksettiin vuonna 2011, toimitusjohtaja mukaan lukien, 1 087 190 euroa (2010: 819 253) tulospalkkioita, mikä on 0,29 % (2010: 0,23 %) Fortum-konsernin maksamista palkoista ja palkkioista. 

Pitkän aikavälin kannustimet

Fortumin johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän eli osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on tukea konsernin pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista sitouttamalla avainhenkilöt. Hallitus valitsee Fortumin johdon jäsenet, joilla on oikeus osallistua osakepalkkiojärjestelmään. Hallitus voi myös sulkea yksittäisiä osallistujia pois järjestelmästä. Osakepalkkiojärjestelmän osallistujat eivä voi olla samalla Fortum Oyj:n Henkilöstörahasto jäseniä. 

Fortumin osakepalkkiojärjestelmä jakautuu kuusivuotisiin osakeohjelmiin, joiden kuluessa osallistujat voivat ansaita yhtiön osakkeita. Uusi ohjelma käynnistyy vuosittain hallituksen niin päättäessä.

Kukin osakeohjelma alkaa kolmen kalenterivuoden jaksolla, jonka aikana osallistujat voivat ansaita osakeoikeuksia mikäli hallituksen asettamat tavoitteet täyttyvät. Kun ansaintajakso on päättynyt ja tarvittavat verot ja muut työsuhteeseen liittyvät kulut on vähennetty ansaittujen osakeoikeuksien bruttoarvosta, ansaittujen oikeuksien nettoarvo maksetaan osallistujille osakkeina. Ansaintajaksoa seuraa rajoitusjakso, jonka aikana osallistujat eivät saa siirtää tai myydä osakkeita. Jos osakkeiden arvo laskee tai nousee rajoitusjakson aikana, osallistujat kantavat itse mahdollisen tappion tai voiton. Osallistujalle ansaintajakson jälkeen myönnettävien osakkeiden enimmäisarvo (ennen veroja) ei voi ylittää osallistujan yhden vuoden palkkaa.

Fortumin nykyinen LTI-järjestelmä täyttää valtion omistamien yritysten suositukset ja listayhtiöiden hallintakoodin 2010 ehdot.

MAKSETUT PALKKIOT FORTUMIN JOHTORYHMÄLLE
             
euroa Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 2011 Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 2010 Suoritus-
palkkiot
2011
Suoritus-
palkkiot
2010
Yhteensä 2011 Yhteensä 2010
Toimitusjohtaja ¹) 952 323 911 545 337 696 237 510 1 290 019 1 149 055
Muut johtoryhmän jäsenet ¹) 2 799 609 2 481 935 749 494 581 743 3 549 103 3 063 678
             
¹) Lisäksi toimitusjohtajalla oli laskennallisia bruttotuloja 886 467 euroa kevään 2011 osakeluovutuksesta, joka perustui 2005–2010 ja 2008–2012 osakeohjelmiin. Vastaava yhteismäärä muille konsernin johtoryhmän jäsenille oli 1 590 643 euroa. Osakeohjelman 2008–2012 osakkeita ei voida siirtää tai myydä ennen kaksivuotisen rajoitusjakson päättymistä.
TOIMITUSJOHTAJA TAPIO KUULAN PALKKIOT JA TYÖSUHTEEN EHDOT
   
Palkka ja luontoisedut Peruspalkka on 74 283 euroa kuukaudessa. Lisäksi luontoisetuna on vapaa autoetu ja matkapuhelinetu.
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä
(tulospalkkio)
Tulospalkkiota on mahdollisuus ansaita hallituksen vahvistamien kriteerien mukaan vuosittain. Enimmäistaso on 40 % vuosipalkasta luontoisetuineen. Vuosipalkka = 12 x kyseessä olevan vuoden joulukuun palkka.
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä
(osakepalkkio)
Fortumin johdon voimassa olevan osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti. Osakkeiden arvo ennen veroja ei saa ylittää toimitusjohtajan vuosipalkkaa.
Eläkejärjestely Eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajan lisäeläke on maksuperusteinen, ja vuosimaksu on 25 % vuosipalkasta. Vuosipalkka koostuu peruspalkasta luontoisetuineen ja tulospalkkiosta. Mikäli toimitusjohtaja irtisanotaan ennen eläkeikää, hän on oikeutettu siihen mennessä eläkerahastoon maksettuihin varoihin.
Työsuhteen päättäminen Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomisajan palkkaan sekä irtisanomiskorvaukseen, joka vastaa 18 kuukauden palkkaa.
JOHDOLLE LUOVUTETUT TAI LUOVUTETTAVAT OSAKEOIKEUDET
     
Nimi 2011 2012
Tapio Kuula 19 663 17 171
Anne Brunila 2 524 3 983
Alexander Chuvaev ¹) 12 960 18 749
Mikael Frisk 5 285 4 576
Timo Karttinen 6 053 5 213
Juha Laaksonen 6 620 6 840
Per Langer 4 273 3 966
Maria Paatero-Kaarnakari 3 118 2 856
Matti Ruotsala 6 219 7 283
     
¹) Osakeoikeudet maksetaan rahana osakkeiden sijaan kahden vuoden rajoitusjakson jälkeen johtuen paikallisesta lainsäädännöstä.
Osakepalkkiojärjestelmät

Eläkejärjestelyt

Fortumin suomalaiset johtajat kuuluvat työntekijäin eläkelain TyELin piiriin, joka tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Suomen työeläkejärjestelmässä ansioiksi luetaan peruspalkka, tulospalkkiot ja verotettavat luontoisedut, mutta ei osakepalkkiojärjestelmästä saatuja tuloja. Suomen eläkelainsäädännön mukaan eläkkeelle voi nyt jäädä joustavasti 63–68 ikävuoden välillä ilman täyseläkerajoituksia. 

Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta, ja muiden konsernin johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 60–63 vuotta. Toimitusjohtajalla ja osalla muista johtoryhmän jäsenistä eläkkeen enimmäismäärä on 60 prosenttia palkasta, jolloin eläkkeet vakuuttaa vakuutusyhtiö, ja osalla johtajista se on enintään 66 palkasta, jolloin eläkkeet vakuuttaa ja maksaa Fortumin eläkesäätiö. Eläkesäätiö on suljettu vuonna 1991.

Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot

Suomen valtio ja Osakesäästäjien keskusliitto ry esittivät Fortumin vuoden 2011 varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallintoneuvoston lakkauttamista ja sen edellyttämien muutosten tekemistä yhtiön yhtiöjärjestykseen. Ehdotus hyväksyttiin ja muutokset yhtiöjärjestykseen tulivat voimaan 4. 4. 2011. Alla olevassa taulukkossa on hallintoneuvoston kokonaispalkkio ajalta 1. 1.–4. 4. 2011. 

Hallituksen jäsenten palkkiot

Kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä kuukausipalkkio ja kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös valiokunnan kokouksista, ja se maksetaan kaksinkertaisena jäsenelle, joka asuu Suomen ulkopuolella Euroopassa. Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena. Jäsenet ovat oikeutettuja yhtiön matkustussääntöjen mukaisiin matkakorvauksiin.

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkaa Fortumista, eikä heillä ole mahdollisuutta osallistua Fortumin tulos- tai osakepalkkiojärjestelmiin. Fortum ei myöskään maksa hallituksen palkkioista eläkemaksuja eikä yhtiöllä ole heitä koskevaa vapaaehtoista eläkejärjestelmää. Hallituksen palkkioita ei ole sidottu konsernin kestävän kehityksen tuloksiin.

HALLINTONEUVOSTOLLE MAKSETUT KOKONAISPALKKIOT
     
euroa Palkkiot yhteensä 1. 1.–4. 4. 2011 ¹) Palkkiot yhteensä 2010
Markku Laukkanen, puheenjohtaja 3 200 13 000
Sanna Perkiö, varapuheenjohtaja 2 000 8 000
Martti Alakoski 1 700 7 000
Tarja Filatov 1 700 6 800
Sampsa Kataja 1 700 7 000
Kimmo Kiljunen 1 700 7 200
Katri Komi 1 700 6 800
Panu Laturi 1 700 7 200
Juha Mieto 1 700 7 000
Helena Pesola 1 700 7 200
Jukka Mäkelä ²) N/A 5 800
     
¹) Kaikki jäsenet olivat läsnä helmikuussa 2011 pidetyssä kokouksessa.
²) Jäsen 19. lokakuuta 2010 saakka.
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT
     
euroa/vuosi 2011 2010
Puheenjohtaja 66 000 66 000
Varapuheenjohtaja 49 200 49 200
Jäsen 35 400 35 400
Kokouspalkkio 600 600
HALLITUKSELLE MAKSETUT KOKONAISPALKKIOT
         
euroa Hallituksessa vuonna 2011 ¹) Palkkiot yhteensä 2011 Hallituksessa vuonna 2010 ¹) Palkkiot yhteensä 2010
Sari Baldauf, puheenjohtaja ²) 1. 1.–31. 12. 70 261 1. 1.–31. 12. 58 800
Christian Ramm-Schmidt, varapuheenjohtaja ³) 1. 1.–31. 12. 54 800 1. 1.–31. 12. 45 600
Esko Aho 1. 1.–31. 12. 43 800 1. 1.–31. 12. 45 000
Minoo Akhtarzand 31. 3.–31. 12. 34 478 N/A N/A
Heinz-Werner Binzel 31. 3.–31. 12. 37 478 N/A N/A
Ilona Ervasti-Vaintola 1. 1.–31. 12. 43 800 1. 1.–31. 12. 45 000
Joshua Larson 1. 1.–31. 12. 56 400 25. 3.–31. 12. 46 391
Matti Lehti, entinen puheenjohtaja 1. 1.–31. 3. 19 500 1. 1.–31. 12. 75 600
Birgitta Johansson-Hedberg 1. 1.–31. 3. 11 250 1. 1.–31. 12. 52 800
         
¹) Kokouksiin osallistuminen on esitetty sivulla 118.
²) Puheenjohtaja 31. maaliskuuta 2011 lähtien, sitä ennen varapuheenjohtaja.
³) Varapuheenjohtaja 31. maaliskuuta 2011 lähtien.