Toimitusjohtajan haastattelu

 

Miten Fortum on vastannut toimintaympäristön epävarmuustekijöihin vuonna 2011?

Fortumilla on takana turbulentti vuosi ja muun muassa Euroopan talouden epävarmuus on lisännyt toiminnan haasteellisuutta. Talouden epävarmuus euroalueella on heikentänyt näkyvyyttä erityisesti rahoitusmarkkinoilla lähivuosien osalta. Siksi olemme kiinnittäneet erityishuomiota kassavirtaamme sekä pitäneet taseemme vahvana ja likviditeettimme hyvänä. Olemme myös laatineet joustavan toimenpidesuunnitelman synkentyvien näkymien varalta. 

Miten Fortumin strategia ohjasi yhtiön toimintaa vuonna 2011? 

Fortumin strategian ytimessä on pohjoismaisen liiketoiminnan hyödyntäminen, taloudellisen lisäarvon luominen Venäjällä sekä tulevaisuuden kasvuperustan rakentaminen. Strategia ohjaa toimintaamme hyvinkin konkreettisesti ja sen toteuttamista tukee vahva osaamisemme hiilidioksidipäästöttömässä vesi- ja ydinvoimatuotannossa, sähkön ja lämmön yhteistuotannossa (CHP) sekä energiamarkkinoilla toimimisessa. Strategiamme perustana on kestävä kehitys, joka on myös keskeinen osa jokapäiväistä operatiivista toimintaamme.

Vuonna 2011 etenimme monella tärkeällä alueella. Olemme toteuttaneet Venäjän investointiohjelmaamme määrätietoisesti ja kehittäneet lämpöliike-toiminnan tuotantorakennetta voidaksemme keskittyä paremmin energia- ja resurssitehokkaaseen CHP-tuotantoon. Samalla olemme luoneet uutta kasvualustaa esimerkiksi Ranskassa valmistelemalla osallistumista vesivoiman tarjouskilpailuihin. Olemme käynnistäneet kasvumahdollisuuksien kartoittamisen myös Intiassa, jonne avasimme toimiston helmikuussa 2012. 

Suomessa Fortum on mukana noin 26 %:n omistusosuudella TVO:n rakenteilla olevassa Olkiluoto 3 -ydinvoimahankkeessa sekä uudessa Olkiluoto 4 -hankkeessa, jonka kilpailutus- ja suunnitteluvaihe käynnistyi syksyllä. Ruotsissa olemme korottaneet ydinvoimalaitosten tehoa ja parantaneet käytettävyyttä. 

Miten Fortumin kestävän kehityksen tavoitteet toteutuivat vuonna 2011? 

Saavutimme ilmastotavoitteemme, vaikkakin kokonaisenergiantuotantomme CO2-ominaispäästöt kasvoivat lähes 10 % edellisvuodesta. Kasvu johtui siitä, että uusien laitosten käyttöönoton myötä pääosin maakaasuun perustuvan Venäjän tuotantomme suhteellinen osuus kokonaisenergiantuotannostamme nousi. Sähköntuotantomme CO2-ominaispäästöt EU:n alueella olivat hieman pienemmät kuin vuonna 2010. Eurooppalaisessa vertailussa Fortumin CO2-ominaispäästöt, Venäjän toiminnot mukaan lukien, olivat alan matalimpia ja noin puolet alan keski-arvosta.

Kuinka Japanin Fukushiman ydinvoimaonnettomuus ja sen jälkeiset poliittiset päätökset Euroopassa ovat vaikuttaneet Fortumin turvallisuuskulttuuriin ja liiketoimintaan?

Viime vuonna tapahtunut Fukushiman ydinvoimalaitoksen onnettomuus herätti paljon keskustelua, ja onnettomuuteen suhtautuminen sekä siitä tehdyt johtopäätökset vaihtelivat eri maissa. Ydinvoimayhtiönä lähdemme siitä, että turvallisuus on aina tärkein ja ensisijainen toimintaa ohjaava tekijä. Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksessa ja osakkuuslaitoksissa on kehitetty vakavien reaktorionnettomuuksien hallintaa merkittävästi vuosien saatossa. Myös suuri osa Fortumin tutkimus- ja kehitystyöstä keskittyy nimenomaan ydinturvallisuuteen. Tämän työn pohjalta Loviisan voimalaitoksen turvallisuutta ja varautumista vakaviin onnettomuuksiin on parannettu ja parannetaan pitkäjänteisesti.

Suomen Säteilyturvakeskuksen turvallisuusselvitysten ja EU:n laajuisten ydinvoiman ns. stressitestien valossa näköpiirissä ei Fortumin omistamien ydinvoimalaitosten kannalta ole ratkaisevia muutoksia turvallisuuden osalta. Suomen ydinvoimaloissa ei tullut esille merkittäviä uusia vaatimuksia, uusia uhkatekijöitä tai puutteita, jotka vaatisivat välittömiä parannuksia. Ruotsissa tehtyjen arviointien tulokset olivat samantyyppisiä kuin Suomessa. Jatkoselvitysten perusteella myöhemmin valittavat kehityskohteet voidaan toteuttaa Loviisan voimalaitoksen vuotuisten investointiohjelmien puitteissa, eikä niillä ole merkittävää vaikutusta voimalaitoksen käytettävyyteen.

Ilmastonmuutos on globaali haaste, johon on löydettävä ratkaisuja. Tämän vuoksi maailma tarvitsee mielestäni edelleenkin ydinvoimaa. Fortumin ydinvoimaosaaminen on kansainvälisesti katsottuna erittäin korkealla tasolla ja siksi näemme esimerkiksi olemassa olevien ydinvoimalaitosten kehittämisen kiinnostavana liiketoiminta-alueena. 

Miten Fortum aikoo kehittää sähköverkkojaan ja toimintaansa myrskyjen ja muiden luonnon mullistusten varalta?

Loppuvuonna Fortumin verkkoalueella Suomessa ja Ruotsissa riehuneet talvimyrskyt katkoivat sähköt yli 200 000 taloudelta ja aiheuttivat yhtiölle suuria taloudellisia vahinkoja. Haluan esittää pahoitteluni myrskyn ja laajojen sähkökatkojen aiheuttamista vaikeuksista asiakkaillemme. Vaikka Fortum varautui myrskyyn nelinkertaistamalla asentajamääränsä, tilanne oli ennusteisiin verrattuna poikkeuksellinen. Olemme myrskyn jälkeen analysoineet tarkasti toimintojamme ja kartoittaneet ne osa-alueet, joiden suhteen kehitämme valmiuttamme tulevaisuudessa. Sähkökatkostilanteissa meidän on pystyttävä palvelemaan suurta määrää asiakkaita nopeammin, mikä edellyttää muun muassa tekstiviestipalvelun käyttöönottoa ja tietoliikennejärjestelmien kehittämistä. Vaikka myrskyvikojen korjaus onnistui vaikeaan tilanteeseen nähden hyvin, kehitämme toimintaamme myös sen osalta. 

Myrskyihin varautuminen on yhä tärkeämpää muun muassa yhteiskunnan kasvavan sähköriippuvuuden vuoksi. Ilmastonmuutoksen ennustetaan myös lisäävän äärimmäisiä sääilmiöitä. Fortum asettaa pitkän aikavälin tavoitteekseen puolittaa sähkökatkojen määrä ja nostaa säävarman jakelun piiriin kaksinkertainen asiakasmäärä nykyiseen verrattuna vuoteen 2020 mennessä. Maakaapelointia on mahdollista vauhdittaa erityisesti toimintavarmuuden kannalta kriittisimmissä paikoissa, minkä lisäksi ilmajohtoja voidaan siirtää metsistä teiden varsille. Jakeluverkon säävarmuutta voidaan nostaa myös tehostetulla vierimetsien hoidolla ja verkkoautomaation avulla. 

Mistä Fortum hakee kasvua tulevaisuudessa?

Kuten edellä mainitsin, olemme sitoutuneet Venäjällä laajaan investointiohjelmaan, joka kasvattaa kapasiteettiamme merkittävästi. Lisäksi investointiohjelmamme Euroopassa kasvattaa sähköntuotantokapasiteettiamme yhteensä 800 MW:lla ja lämmöntuotantokapasiteettiamme noin 230 MW:lla vuoteen 2015 mennessä. Selvitämme liiketoimintamahdollisuuksia myös Intiassa, joka on maailman nopeimmin kasvavia markkinoita. Kasvualustamme pohjautuu siellä erityisosaamiseemme energiatehokkaassa CHP-tuotannossa, jossa pystymme käyttämään myös paikallisia biopolttoaineita. 

Maailmantalouden kasvun painopiste on siirtymässä Aasiaan. Miltä energiamarkkinoiden tulevaisuus näyttää Euroopan osalta? 

Euroopan energiamarkkinoilla on edelleen paljon kehitettävää muun muassa markkinaintegraation osalta. Pidän erittäin tärkeänä, että energiamarkkinoita kehitetään markkinaehtoisesti ja toimintaympäristön sääntöjä harmonisoidaan vahvemmin. Tehokkaasti toimivat, laajemmat markkinat ovat asiakkaiden, yhteiskunnan ja ympäristön etu. Ne mahdollistavat myös oikeat investoinnit oikeassa paikassa, olipa kyse bio- tai aurinkoenergiasta, aalto- tai tuulivoimasta. 

Fortumin näkemyksen mukaan tulevaisuuden energiajärjestelmä perustuu aurinkotalouteen. Kuinka Fortum on valmistautunut energiajärjestelmän näin mittavaan muutokseen?

Meillä Fortumissa on jo nyt laajasti käytössä aurinkotalouteen kuuluvia tuotantomuotoja kuten vesivoimaa ja bioenergiaa. Uskon, että energiaa on kuitenkin tulevaisuudessa tuotettava ja kulutettava yhä järkevämmin. Tulevaisuuden energiajärjestelmän pitäisikin perustua hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon sekä energiaturvallisuuteen ja -tehokkuuteen. 

Näkemyksemme mukaan energiajärjestelmä siirtyy vähitellen perinteisistä sähköntuotantoteknologioista, rajallisista energianlähteistä ja fossiilisista polttoaineista kohti ns. aurinkotaloutta. Vesivoimaa, tuulivoimaa ja bioenergiaa lukuun ottamatta muut aurinkotalouden tuotantomuodot ovat kuitenkin yhä vahvasti kehitysvaiheessa. 

Siksi myös Fortum tutkii aktiivisesti tulevaisuuden energiantuotantoteknologioita, kuten CHP-tuotannon biopolttoaineita ja aaltovoimaa. Näemme hyviä mahdollisuuksia myös suoran aurinkoenergian hyödyntämisessä ja uskomme, että voimme tältä alueelta kehittää jo lähitulevaisuudessa konkreettista liiketoimintaa. 

Mitkä ovat Fortumin kehitysaskeleet tästä eteenpäin?

Fortumilla on vahva tase ja tuotannollinen pääomarakenne, joiden ansiosta olemme hyvin varautuneet epävarmempiinkin näkymiin. Tulevaisuudessa sähkön suhteellinen osuus kasvaa kokonaisenergian kulutuksesta, mikä tarjoaa Fortumille lisää liiketoimintamahdollisuuksia. Meillä onkin mielestäni hyvät mahdollisuudet kasvaa missiomme ja strategiamme mukaisesti. 

Strategiamme toteuttamisessa avainasemassa on tietysti ollut henkilöstömme vahva osaaminen, ja haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia fortumlaisia hyvin tehdystä työstä. Erityiskiitokset haluan esittää asiakkaillemme. On todella ikävää, että osa heistä joutui talvimyrskyjen vuoksi odottelemaan sähköjen palautumista vuorokausia ja jotkut jopa viikkoja. Teemme kaikkemme, että pystymme jatkossa palvelemaan asiakkaitamme paremmin näinkin poikkeuksellisissa tilanteissa.

Lisäksi esitän osakkeenomistajillemme parhaat kiitokseni kuluneesta vuodesta. Jatkamme edelleen työtämme omistaja-arvon kasvattamiseksi ja toimintamme määrätietoiseksi kehittämiseksi maailmantalouden epävarmuustekijöistä huolimatta.