Heat-divisioona vuonna 2011

Fortumin Heat-divisioonan toiminta keskittyy sähkön ja lämmön yhteistuotantoon (CHP) sekä kaukolämpöön. Vuonna 2011 divisioona jatkoi strategianmukaisten CHP-investointien toteuttamista sekä kehitti ja otti käyttöön uusia kaukolämpötuotteita.

Heat-divisioona omistaa ja käyttää 20 CHP-laitosta Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Puolassa. Divisioonalla on laaja kokemus CHP-tuotannosta, jätteenpoltosta sekä kaukolämmöstä ja -jäähdytyksestä. Sillä on sekä yksityis- että yritysasiakkaita. Kokonaisvolyymiltaan Fortum on maailman neljänneksi suurin lämmöntuottaja, kun mukaan luetaan yhtiön toiminta Venäjällä.

Hyvä käytettävyys

Heat-divisioonan lämmönmyynti vuonna 2011 oli yhteensä 22,6 (26,1) terawattituntia (TWh). Lämpö tuotettiin pääasiassa Pohjoismaissa. Divisioonan sähkönmyynti oli yhteensä 6,2 (6,5) TWh vuonna 2011.

Divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto vuonna 2011 oli 278 (275) miljoonaa euroa. Kasvu johtui paremmasta käytettävyydestä, huippukuormituksen vähäisemmästä vaikutuksesta tuotantokustannuksiin ja parantuneista lämmönmyyntikatteista. Toisaalta kasvua kompensoivat pääosin lämpimämmästä säästä aiheutunut alhaisempi myynti, alhaisemmat sähkönhinnat ja polttoainekustannusten nousu.

Strategian toteutuminen

Fortumin strategiassa korostuvat energiatehokkaat ja luonnonvaroja tehokkaasti hyödyntävät CHP-ratkaisut. Heat-divisioona teki vuoden aikana useita tätä tavoitetta tukevia investointeja ja myyntejä. Fortum päätti vuonna 2011 investoida kahteen uuteen biopolttoaineita hyödyntävään CHP-laitokseen Latvian Jelgavassa sekä Järvenpäässä. Jelgavan laitoksesta tulee Latvian suurin biopolttoaineita käyttävä voimalaitos. Molemmissa laitoksissa korvataan polttoöljyä ja maakaasua biopolttoaineilla sekä pyritään lisäämään paikallisten polttoaineiden käyttöä. Laitosten samanaikainen rakentaminen vähentää myös hiilidioksidipäästöjä ja säästää kustannuksia.

Investoinnit jätettä hyödyntäviin CHP-laitoksiin jatkuivat. Liettuassa alettiin rakentaa Klaipedan CHP-laitosta, joka on ensimmäinen jätettä polttoaineenaan käyttävä CHP-laitos koko Baltian alueella. Jäte korvaa maakaasuun perustuvaa tuotantoa Klaipedassa. Myös uuden jätteenpolttoyksikön rakentaminen Tukholman CHP-laitokselle eteni suunnitelman mukaan.

Tukholman kaupungin kaasuverkoston vanha tuotantolinja suljettiin ja uusi ympäristömyönteisempi kaasutyyppi otettiin käyttöön. Arlandan lentokentällä Tukholmassa avattiin myös ensimmäinen kaupallinen biokaasupolttoaineasema autoille.

Vuonna 2011 Heat-divisioona käynnisti lisäksi hankkeen kaukojäähdytyskapasiteetin lisäämiseksi Tukholmassa. Hankkeessa kalliosta saatava kylmä johdetaan kaupungin keskustaan suuritehoisten putkien avulla. Myös Espoossa otettiin käyttöön ympäristömyönteisiä kaukojäähdytyspalveluja.

Joulukuussa 2011 Fortum ilmoitti myyvänsä pienimuotoisia lämpöliiketoimintojaan; Fortum Energiaratkaisut Oy:n Suomessa ja Fortum Termest AS:n Virossa. Vuoden lopussa viimeisteltiin myös sopimus Turun seudun energiantuotannon ja -jakelun keskittämisestä yhteen yhteisomistuksessa olevaan tuotantoyhtiöön TSME:hen (Turun Seudun Maakaasu ja Energiatuotanto Oy).  

Uusia lämpötuotteita asiakkaille

Syksyllä 2011 Fortum lanseerasi uusia tuotteita kaukolämpöasiakkailleen Ruotsissa ja Suomessa. Suuret asiakkaat ja asumisoikeusyhdistykset voivat nyt valita erilaisten tuotteiden välillä yhden vaihtoehdon sijaan.

CHP – kestävä energiaratkaisu, joka käyttää paikallisia uusiutuvia polttoaineita

Energiatehokas ja luonnonvaroja tehokkaasti hyödyntävä CHP-tuotanto on kilpailukykyinen ratkaisu tulevaisuuden energiantuotannolle. CHP-tuotannolla on tärkeä merkitys ympäristökuormituksen vähentämisessä ja kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteiden toteuttamisessa, sillä se hyödyntää jopa 90 % polttoaineessa olevasta energiasta.

Toinen CHP-tuotantoon liittyvä etu on joustavuus erilaisten polttoaineiden käytössä. Joustavuus mahdollistaa polttoaineen valinnan optimoinnin niin ympäristö- kuin taloudellisesta näkökulmasta. Se esimerkiksi mahdollistaa paikallisten polttoaineiden käytön, mikä pienentää polttoainekuljetusten etäisyyksiä ja siten ympäristökuormitusta.

Tutkimus ja kehitys tukevat jatkuvasti Fortumin strategiaa tekemällä CHP-tuotannosta tehokkaampaa ja kestävämpää. Vuonna 2011 oliivinkivien testaaminen polttoainesekoituksessa jatkui Värtanin CHP-laitoksella Tukholmassa. Myös useita muita biopolttoaineita tutkitaan. Suomessa tutkittiin loppuvuodesta oljen lisäämistä polttoainesekoitukseen Naantalin CHP-laitoksella.

Fortum tekee yhteistyötä Metson, UPM:n ja VTT:n kanssa CHP-tuotantoon kiinteästi liittyvässä pyrolyysihankkeessa. Fortum päätti alkuvuonna 2012 investoida tämän uuden teknologian kaupallistamiseen noin 20 miljoonaa euroa rakentamalla bioöljylaitoksen Joensuun voimalaitoksen yhteyteen. Integroitu nopeapyrolyysiteknologiaan perustuva bioöljylaitos on teollisessa mittakaavassa ensimmäinen laatuaan koko maailmassa

Kestävä kehitys ja turvallisuus

Kestävä kehitys ja turvallisuus ovat Fortumin strategian kulmakiviä. Vastuullisuudesta kertovat näillä alueilla turvallisuus-, laatu- ja ympäristösertifikaatit OHSAS 18001, ISO 9001 ja ISO 14001. Heat-divisioonassa täysi sertifiointi on tällä hetkellä Suomen, Ruotsin, Puolan, Liettuan ja Latvian liiketoiminnoilla. Sertifiointi on myös osalla Viron toiminnoista, jossa sertifiointiprosessi on meneillään ja on määrä saada päätökseen vuoden 2012 lopussa. Paikallisten uusiutuvien polttoaineiden ja jätteen käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä ja ympäristövaikutuksia alueella. Fortumille myönnettiin hopeasija kestävän kehityksen indeksissä Latviassa.

Vuoden 2011 aikana Fortum lähti mukaan Haga-aloitteeseen Ruotsissa. Aloitteessa mukana olevat yhtiöt työskentelevät hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi yrityssektorilla ja pyrkivät osoittamaan, että kunnianhimoiset ilmastostrategiat luovat kilpailuetua ja parantavat kannattavuutta.

Lue lisää lataamalla PDF-dokumentti alla olevasta linkistä.