Electricity Solutions and Distribution: Distribution vuonna 2011

Fortumin Distribution-liiketoiminta-alue omistaa, käyttää ja kehittää alueellisia ja paikallisia sähköverkkoja ja toimittaa sähköä yhteensä 1,6 miljoonalle asiakkaalle Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Fortumin sähköverkkojen yhteenlaskettu pituus on noin 156 000 km eli melkein neljä kertaa maapallon ympärysmitan verran.

Siirretyn sähkön kokonaismäärä oli vuonna 2011 paikallisverkoissa 26,1 (2010: 27,9) terawattituntia (TWh) ja alueverkoissa 16,7 (2010: 26,1) TWh. Alueverkossa siirretyn sähkön määrä oli yhteensä 14,1 (2010: 14,8) TWh Ruotsissa ja 2,6 (2010: 2,8) TWh Suomessa. Alle 20 kV:n jakeluverkoissa siirretyn sähkön määrän perusteella sähkönsiirron markkinaosuus oli 20 % (2010: 20 %) Suomessa, 17 % (2010: 15 %) Ruotsissa ja 3,5 % (2010: 3 %) Norjassa. Suomen markkinoilla yhdelle toimijalle sallitaan enintään 25 %:n markkinaosuus maan 0,4 kV:n sähköver¬kossa siirretystä sähköstä. Vuonna 2011 Fortumin osuus oli 20 %.

Painopiste Pohjoismaissa

Keskittyäkseen pohjoismaisten toimintojen kehittämiseen Fortum allekirjoitti joulukuussa sopimuksen, jonka mukaan yhtiö myi Virossa sijaitsevan tytäryhtiönsä, Fortum Elekterin, Imatran Seudun Sähkölle. Samassa yhteydessä Distribution luopui omistajuudestaan Imatran Seudun Sähkössä.

Sähköverkon luotettavuus prioriteettina

Sähkönjakelun luotettavuus yhteiskunnassa on yhä tärkeämpää. Fortum investoi jatkuvasti verkon uudistamiseen, ylläpitämiseen ja luotettavuuden parantamiseen. Fortumin sähköverkkojen luotettavuus on hyvä ja yltänyt 99,98 %:iin monena vuonna. Loppuvuoden voimakkaiden myrskyjen vuoksi luotettavuus laski kuitenkin 99,90 %:iin vuonna 2011.

Vuonna 2011 Fortum investoi uusiin voimajohtoihin, ilmajohtojen korvaamiseen ja eristämiseen, maakaapeleihin sekä verkon keskeisten osien automatisointiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa yhteensä 289 miljoonaa euroa.

Loppuvuodesta 2011 riehunut voimakas myrsky oli yksi voimakkaimmista Suomessa 30 vuoteen ja aiheutti mittavaa vahinkoa sekä laajoja sähkökatkoja Tämän vuoksi säävarman verkon rakentamiseen panostetaan nyt entistä vahvemmin ja tulevina vuosina Fortum lisää investointeja toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Verkon kehittäminen perustuu kuluttajien ja yhteiskunnan tarpeisiin

Sähköverkot kehittyvät yhteiskunnan mukana. Tulevaisuudessa lisääntyvä uusiutuvan energian osuus, hajautettu energiatuotanto ja entistä parempi energiatehokkuus asettavat sähköverkolle uusia vaatimuksia.

Tulevaisuuden tarpeiden täyttämiseksi Fortum jatkaa älykkäämpien ja joustavampien verkkojen tutkimista. Vuonna 2011 Fortum sai valmiiksi Tukholman Norra Djurgårdsstadenin alueen tutkimusprojektin esiselvityksen. Norra Djurgårdsstadeniin on rakenteilla ekologisesti kestävä kaupunginosa, joka sopii erinomaisesti älyverkkojen, energian varastoinnin ja älykotiratkaisujen testaamiseen. Fortum aloitti myös pilottiprojektin ensimmäisen aktiivitalon luomiseksi alueelle. Fortumilla on lisäksi Skanskan, ABB:n ja KONEen kanssa yhteinen hanke, jossa kehitetään ympäristömyönteistä urbaania asumiskonseptia Espooseen.

Verkonsääntely tukee yhteiskunnan kehittymistä

Sähkönsiirto on kansallisten viranomaisten sääntelemää liiketoimintaa. Sääntelyn pitäisi tukea yhteiskunnan kehittymistä. Kuluttajien ja yhteiskunnan asettamat vaatimukset verkon toimitusvarmuudesta sekä uusista älykkäämmistä verkoista edellyttävät investointeja; sääntelymallien pitäisikin kannustaa niiden toteuttamiseen.

Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä tehtiin Suomessa kolmatta valvontajaksoa (2012–2015) koskeva päätös, joka oli odotusten mukainen. Vanhaa mallia muutettiin laatuvaatimusten osalta, esimerkiksi myrskyvahinkoihin liittyviä seuraamusmaksuja korotettiin. Toimiala on kuitenkin päättänyt valittaa tietyistä mallin osista ja yksityiskohdista toimialajärjestön kautta markkinatuomioistuimeen.

Ruotsissa hyväksyttiin uusi sähkönsiirtohintojen sääntelymalli viimeisellä neljänneksellä. Ensimmäinen valvontajakso ajoittuu vuosille 2012–2015. Päätökseen sisältyy muun muassa 18 vuoden siirtymäsääntö, jota Fortumin arvion mukaan lainsäädäntö ei tue. Useat sähkönjakeluyhtiöt ovat valittaneet päätöksestä ja asian käsittely on vielä kesken. Fortumin näkemyksen mukaan Ruotsin malli siirtymäsääntöineen ei tue verkkojen kehittämistä, sillä se ei sisällä kannustimia investoinneille.

Älykkäät sähkömittarit Fortumin asiakkaille

Älykkäiden sähkömittarien asentaminen Suomessa jatkui. Vuoden 2011 loppuun mennessä 160 000 asiakasta oli saanut uuden mittarin. Uusi mittari asennetaan yhteensä 580 000 asiakkaalle vuoden 2013 loppuun mennessä. Uusi mittari mahdollistaa esimerkiksi uusia palveluita ja ajantasaiseen kulutukseen perustuvan laskutuksen. Tuntikohtaista mittarinluentaa koskeva lainsäädäntö astuu voimaan 1.1.2014.

Ruotsissa kuukausikohtaisen mittauksen mahdollistavien älykkäiden sähkömittarien asennus saatiin valmiiksi vuonna 2009. Ruotsin energiamarkkinaviranomainen tutki vuoden 2011 aikana myös tuntikohtaisen mittauksen mahdollisuutta. Vuoden aikana esiteltiin luonnos tuntikohtaisen mittauksen käyttöönotosta vuonna 2012, mutta asiasta ei ole tehty päätöstä.

Norjassa älykkäiden mittareiden asennus käynnistyy vuonna 2013 ja kaikkiaan 100 000 Fortumin verkkoasiakasta liitetään järjestelmään vuoteen 2015 mennessä. Tuntikohtaista mittarinluentaa koskeva lainsäädäntö astuu voimaan 1.1. 2017

Lue lisää lataamalla PDF-dokumentti alla olevasta linkistä.