Power

Power-divisioonaan kuuluvat Fortumin sähköntuotanto ja -myynti tukkumarkkinoilla, sähköntuotantokapasiteetin kehittäminen sekä asiantuntijapalvelut sähköntuottajille.

Milj. euroa II/12 II/11 I-II/12 I-II/11 2011 LTM
Liikevaihto 535 574 1 190 1 267 2 481 2 404
- sähkönmyynti 508 546 1 139 1 203 2 353 2 289
josta sähkön tukkumyynti Pohjoismaissa* 473 476 1 042   2 041 2 103
980
- muu myynti 27 28 51 64 128 115
Liikevoitto 214 271 581 760 1 476 1 297
Vertailukelpoinen liikevoitto 222 257 563 582 1 201 1 182
Vertailukelpoinen EBITDA 250 284 619 636 1 310 1 293
Sidottu pääoma (kauden lopussa)     6 258 5 998 6 247  
Sidotun pääoman tuotto, %         24,6 21,3
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, %         19,9 19,5
Investoinnit käyttöomaisuuteen ja bruttoinvestoinnit osakkeisiin 36 36 60 69 148 139
Henkilöstön lukumäärä     2 019 1 995 1 847  
             
Sähköntuotanto lähteittäin, TWh II/12 II/11 I-II/12 I-II/11 2011 LTM
Vesivoima, Pohjoismaissa 5,7 4,8 11,8 8,9 21,0 23,9
Ydinvoima, Pohjoismaissa 5,4 5,7 11,9 12,5 24,9 24,3
Lämpövoima, Pohjoismaissa 0,0 0,3 0,2 2,0 2,2 0,4
Yhteensä Pohjoismaissa 11,1 10,8 23,9 23,4 48,1 48,6
Lämpövoima muissa maissa 0,3 0,3 0,6 0,6 1,2 1,2
Yhteensä 11,4 11,1 24,5 24,0 49,3 49,8
             
Pohjoismainen myynti, TWh II/12 II/11 I-II/12 I-II/11 2011 LTM
Myynti Pohjoismaissa 11,5 11,2 24,7 24,4 50,0 50,3
josta sähkön tukkumyynti Pohjoismaissa* 10,8 10,1 22,8 20,6 44,3 46,5
* Sähkön tukkumyyntitulot ja -volyymit Pohjoismaissa eivät sisällä lämpövoimatuotantoa, markkinahintaan perustuvia ostoja eikä myyntiä vähemmistöosakkaille (mm. Meri-Pori, Inkoo ja tuonti Venäjältä).
             
Myyntihinta, EUR/MWh II/12 II/11 I-II/12 I-II/11 2011 LTM
Sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa** 43,9 47,4 45,7 47,6 46,1 45,2
**Sähkön tukkumyyntihinta ei sisällä myyntituloja lämpövoimatuotannosta, markkinahintaan tehdyistä ostoista eikä myyntiä vähemmistöosakkaille (mm. Meri-Pori, Inkoo ja tuonti Venäjältä).

Huhti-kesäkuu

Power-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto oli vuoden 2012 toisella neljänneksellä 222 (257) miljoonaa euroa eli 35 miljoonaa euroa alempi kuin vuoden 2011 vastaavana ajanjaksona. Systeemihinta ja kaikki aluehinnat olivat selvästi alemmat vuoden 2012 toisella neljänneksellä kuin vuoden 2011 vastaavalla jaksolla. Sähkön keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 28,4 (52,3) euroa/MWh. Keskimääräinen aluehinta Suomessa oli 32,4 (52,0) euroa/MWh ja Ruotsissa (SE3) 29,6 (52,2) euroa/MWh. Alemmat hinnat vaikuttivat myös Power-divisioonan saavuttamaan sähkön tukkumyyntihintaan, joka oli 3,5 euroa/MWh alempi kuin vastaavalla jaksolla 2011. Tämän lisäksi Power-divisioonan tulosta rasitti Oskarshamnin ydinvoimalaitoksen alentunut tuotanto. Tuotantovolyymeja heikensi huomattavasti 1-yksikön huoltoseisokki ja pitkittyneet korjaustyöt sekä 3-yksikön eräisiin huoltotöihin liittynyt lakko. Edellä mainittuja tasoitti osittain suurempien vesivarastojen ja korkeamman tulovirtaaman ansiosta merkittävästi kasvanut vesivoimatuotanto vuoden 2011 vastaavaan jaksoon verrattuna. Vuoden 2012 toisella neljänneksellä Fortumilla ei ollut Pohjoismaissa lämpövoimatuotantoa.

Power-divisioonan liikevoitto oli vuoden 2012 toisella vuosineljänneksellä 214 (271) miljoonaa euroa. Liikevoittoon vaikuttivat kertaluonteiset erät, pääasiassa sähköntuotantoa suojaavien johdannaisten IFRS:n (IAS 39) mukainen kirjanpitokäytäntö, yhteensä -1 (20) miljoonaa euroa, sekä ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu (Liite 4).

Vuoden 2012 toisella neljänneksellä divisioonan sähköntuotanto Pohjoismaissa oli yhteensä 11,1 (10,8) TWh eli noin 3 % enemmän kuin vuoden 2011 vastaavalla jaksolla. Power-divisioonan saavuttama sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa oli 43,9 euroa/MWh eli 3,5 euroa/MWh alempi kuin vuoden 2011 toisella neljänneksellä.

Vuoden 2012 toisella neljänneksellä alempien ydin- ja lämpövoimavolyymien sekä alemman saavutetun sähkönhinnan yhteisvaikutus oli kasvaneista vesivoimavolyymeistä huolimatta negatiivinen edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna – yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Operatiiviset kustannukset kasvoivat noin 25 miljoonalla eurolla, mikä johtui pääosin kohonneista ydinvoiman polttoainekustannuksista sekä ydinjätemaksuista Ruotsissa sekä osaomisteisten ydinvoimalaitosten korkeammista sähkön hankintakuluista. Hankintakuluihin vaikuttivat pidentynyt huoltoseisokki Oskarshamnissa, käyttöomaisuuspoistojen ja korkokulujen kasvu sekä inflaatio.

Tammi-kesäkuu

Power-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 563 (582) miljoonaa euroa eli 19 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Power-divisioonan saavutettu sähkön tukkumyyntihinta oli 1,9 euroa/MWh alempi kuin vuoden 2011 vastaavalla jaksolla, sillä systeemihinnat ja kaikki aluehinnat olivat tammi–kesäkuussa 2012 selvästi alemmat kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Keskimääräinen systeemihinta Nord Poolissa oli 33,3 (59,2) euroa/MWh. Keskimääräinen aluehinta Suomessa oli 37,5 (58,4) euroa/MWh ja Ruotsissa (SE3) 34,3 (59,0) euroa/MWh. Suuret vesivarastot ja korkea tulovirtaama kasvattivat vesivoimatuotantoa merkittävästi. Ydinvoiman käytettävyys oli korkealla tasolla kaikissa voimalaitoksissa lukuun ottamatta Oskarshamn 1 ja 3 -laitoksia. Tästä johtuen ydinvoiman kokonaistuotantovolyymi oli pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2011. Lämpövoimatuotanto oli selkeästi edellisvuotta pienempi, mikä johtui matalista sähkön hinnoista.

Power-divisioonan liikevoitto oli vuoden 2012 tammi-kesäkuussa 581 (760) miljoonaa euroa. Ensimmäiselle neljännekselle kirjattiin 47 miljoonan euron myyntivoitto pienvesivoimalaitosten myynnistä Suomessa. Raportoituun liikevoittoon vaikuttivat myös pääasiassa sähköntuotantoa suojaavien johdannaisten IFRS:n (IAS 39) mukainen kirjanpitokäytäntö -13 (188) miljoonalla eurolla sekä ydinjätehuoltorahastoon liittyvä oikaisu (Liite 4).

Tammi–kesäkuussa 2012 kasvaneiden vesivoimavolyymien, alempien ydin- ja lämpövoimavolyymien sekä alempien saavutettujen sähkön hintojen kokonaisvaikutus oli positiivinen edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna – yhteensä noin 20 miljoonaa euroa. Operatiiviset kustannukset kasvoivat noin 40 miljoonalla eurolla, mikä johtui pääosin kohonneista ydinvoiman polttoainekustannuksista, kohonneista ydinjätemaksuista Ruotsissa ja osaomisteisten ydinvoimalaitosten korkeammista sähkönhankintakuluista. Hankintakuluihin vaikuttivat Oskarshamnin pidentynyt huoltoseisokki, käyttöomaisuuspoistojen ja korkokulujen kasvu, inflaatio sekä muut kulut. Ydinjätemaksujen arvioidaan nousevan noin 15 miljoonaa euroa vuoden 2012 aikana. Myös ydinpolttoaineiden hintojen arvioidaan nousevan noin 15 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Tammi–kesäkuussa 2012 divisioonan sähköntuotanto Pohjoismaissa oli yhteensä 23,9 (23,4) TWh eli noin 2 % enemmän kuin vuoden 2011 vastaavalla jaksolla. Power-divisioonan saavuttama sähkön tukkumyyntihinta Pohjoismaissa oli 45,7 euroa/MWh eli 1,9 euroa/MWh alempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2011. Suomen ja Ruotsin aluehinnat sekä systeemihinta olivat selkeästi alemmat vuonna 2012 kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Fortumilla on kaksi omaa ydinvoimalaitosyksikköä Loviisassa, ja yhtiö on myös osaomistajana kahdeksassa yksikössä Olkiluodon, Oskarshamnin ja Forsmarkin ydinvoimalaitoksissa. Käytettävyys oli hyvä kaikissa yksiköissä paitsi Oskarshamn 1:ssä ja 3:ssa. Oskarshamn 1 jouduttiin sulkemaan lokakuun 2011 lopussa laajan turbiinihuollon vuoksi, ja yksikkö pysyy tämänhetkisen tiedon mukaan suljettuna 12.9.2012 asti. Oskarshamn 3 oli suljettuna yhteensä noin 6 viikkoa teknisten ongelmien ja eräisiin huoltotöihin liittyvän lakon vuoksi. Oskarshamn 3 toimi noin 100 MW alennetulla teholla 12.4.2012 alkaneeseen suunniteltuun huoltoseisokkiin saakka. Huoltoseisokki päättyi 4.6., jonka jälkeen yksikkö on saavuttanut korotetun 1 400 MW:n tehon. Kaikkia korotettuun tehoon liittyviä testauksia ei kuitenkaan ole vielä saatu päätökseen.

Fukushiman onnettomuuden jälkeen koko Euroopassa on suoritettu turvallisuusselvityksiä. Maaliskuussa 2012 useissa Euroopan ydinvoimalaitoksissa, mukaan lukien Loviisan ydinvoimalaitos, on suoritettu niin sanottuja vertaisarviointeja osana turvallisuusselvitystä. Euroopan komissio jättää Eurooppa-neuvostolle kansallisten raporttien pohjalta laaditun kokonaisraportin lokakuussa 2012.

Fortumin valmistelut Ranskan vesivoimakonsessioiden tarjouskilpailuihin ovat edenneet suunnitelmien mukaan.